Så skriver du forskningsnyheter med AI

Alla medarbetare på KI har tillgång till Microsofts AI-verktyg Copilot via söktjänsten Bing, som bland annat kan användas för att sammanfatta och popularisera vetenskapliga texter. På den här sidan tipsar kommunikationsavdelningens nyhetsredaktörer om hur du kan använda Copilot som stöd för att skriva proffsiga nyhetstexter om forskning till KI:s webbplats.

En medelålders kvinna med hästsvans sitter framför en dator, där det står Copilot på skärmen.
AI-genererad bild med hjälp av Copilot. Foto: N/A

Målet med instruktionerna nedan är att underlätta för redaktörer att skriva nyhetsartiklar om komplicerad forskning i ett format som passar ki.se – utan att det tar väldigt mycket arbetstid i anspråk. Välskrivna nyhetstexter gör det också lättare för besökare på webben att ta till sig informationen och bidrar till att stärka bilden av Karolinska Institutet som ett ledande medicinskt universitet.

Viktigt innan du börjar

Läs igenom IT-avdelningens information om Microsoft Copilot (tidigare Bing Chat Enterprise) och bekanta dig med verktyget. Det kan till exempel vara bra att lära sig hur man ändrar tonalitet i Copilot eller läser in en PDF i verktyget innan det är dags att börja skriva nyheter.

Se Copilot som ett stöd i arbetet, snarare än ett verktyg för att leverera en färdig nyhetstext. Ändra i texten eller instruera Copilot att göra det om resultatet inte blir bra.

Alla nyhetsartiklar som produceras med stöd av AI-verktyg måste faktagranskas av en människa innan de publiceras på ki.se eller sprids vidare på annat sätt, till exempel av en forskare som är ansvarig för den vetenskapliga studie som nyhetstexten berättar om. 

Copilot brukar lägga till diverse länkar och referenser vid leverans av textförslag. Dessa ska du ta bort innan du publicerar eller sprider artikeln vidare. 

Blir det inte bra?

Är det något som inte funkar eller är oklart i instruktionerna? Hör av dig till redaktörerna för forskningsnyheter på pressinfo@ki.se. Vi testar fortfarande hur vi bäst kan jobba med AI som stöd i nyhetsarbetet. 

Underlag för att skriva nyhetstexter med AI

Som faktaunderlag till nyhetstexterna kan du använda en PDF med en vetenskaplig artikel, en populärvetenskaplig sammanfattning eller forskarnas svar på frågorna i kommunikationsavdelningens formulär för forskningsnyheter, nedan kallat forskarformuläret.

Om du ska använda en ännu opublicerad vetenskaplig artikel som underlag är det extra viktigt att du använder Copilot i inloggat läge så att du inte oavsiktligt bryter tidskriftens embargo.

För att använda Copilot som stöd när du skriver en nyhetsartikel behöver du dessutom en bra och tydlig instruktion – en så kallad prompt – som talar om för AI-verktyget vad som ska göras med faktaunderlaget.

Ett tips om du ska använda en PDF som underlag är att skriva ut rubriken på PDF:en i prompten, så att AI-verktyget hittar det. Läs mer på ITA:s sidor om hur man gör en PDF tillgänglig för Copilot.

Hur skriver man en prompt?

Man kan behöva testa sig fram för att hitta en bra prompt som fungerar för en forskningsnyhet. Men här är några generella tips för att få ett så bra resultat som möjligt:

 • Skriv prompten på samma språk som underlaget. Ett vanligt råd för att skriva promptar är att börja på engelska. Men vår erfarenhet är att det är enklast att börja med det språk som används i underlaget och ta fram en nyhetstext på det språket. Sedan kan du låta Copilot eller ett annat AI-verktyg översätta till ett annat språk. 
 • Ge AI:n en persona. Be AI:n att agera som om den vore en journalist eller kommunikatör vid Karolinska Institutet.
 • Ge kontext/bakgrundsinformation. Berätta för AI:n att du vill ha en nyhetstext från ett medicinskt universitet om en vetenskaplig publikation och att texten ska vara riktad till allmänheten. En bra utgångspunkt är att en gymnasieelev ska kunna förstå nyhetstexten, förklara det för AI:n.
 • Skriv tydliga instruktioner. Inkludera detaljer om textens format, tonalitet, längd, vilken forskare som ska citeras och hur många citat som ska vara med. Var så konkret och specifik som möjligt.
 • Ge exempel. Du kan till exempel länka till andra nyhetstexter på ki.se som du vill att den AI-genererade nyhetstexten ska efterlikna.
 • Begränsa vad AI:n får göra. När information saknas i underlaget tenderar AI att hitta på felaktig information och lägga in det i nyhetstexten. Därför kan det vara bra att instruera AI:n att enbart utgå ifrån den information du gett den, att inte göra egna webbsökningar och inte hitta på någon information. Om den ändå gör det kan du be AI:n att markera osäker information i texten.
 • Ha en dialog med AI:n. Fortsätt att instruera om du inte är nöjd med nyhetstexten som AI:n föreslår. Du kan till exempel be verktyget att vara mer kreativ, justera rubrik/ingress, skriva om stycken som du inte är nöjd med, komplettera med delar som saknas eller ändra textens tonalitet. Om AI:n hamnar helt fel kan du också testa att börja om från början med ett ”nytt ämne”. 
 • Kontrollera texten. Kolla att fakta i nyhetstexten är korrekt och att tonaliteten passar KI:s varumärke, till exempel att texten är balanserad, inte överdriven eller onödigt alarmerande. Generellt brukar vi undvika ord/uttryck som banbrytande, unik och ”för första gången”. Om du upptäcker något fel i texten kan du påpeka det och be AI:n att korrigera. Om nyhetstexten redogör för en vetenskaplig artikel bör ansvarig forskare alltid gå igenom den och dubbelkolla fakta innan nyhetstexten publiceras eller delas med andra. Om en namngiven person citeras i texten bör denna självklart få läsa och ändra citatet innan publicering/delning.

Färdiga promptar för nyhetsformatet

Nedan presenteras några exempel på promptar för nyhetsformatet på svenska. För promptar på engelska, byt språkversion på sidan.

Det går självklart att ändra längden på nyhetsartikeln, ta bort instruktionen om att citera en forskare eller ge AI-generatorn andra exempel på nyhetsartiklar eller rubriker. Glöm inte att lägga in underlaget till nyhetstexten tillsammans med prompten och att trycka på knappen för nytt ämne för varje ny artikel du ska skriva. 

Inställning i Copilot: chattflik och tonalitet mer kreativ
Exempel från sökmotorn Edge.

Vår erfarenhet är att Copilot skriver bäst nyhetsartiklar med inställningen “Mer kreativ”, men det är naturligtvis en smaksak. Det kan också vara så att resultatet varierar från gång till gång, trots att du använder samma prompt och underlag. Du får som sagt störst glädje av Copilot om du ser det som ett hjälpmedel i ditt eget skrivande. 

Använd chattfliken i stället för skrivfliken så blir det lättare att får plats och att ha en dialog med AI-verktyget. 

Om du vill skriva en nyhetsartikel med frågor och svar, kan du använda Copilot för att ta fram en bra ingress och rubrik. Prompten hittar du nedan. Använd forskarformulärets frågor och svar 1-4 som brödtext i din nyhetsartikel. Lägg till ett pratminus (–) framför varje svar. Svaret på första frågan avslutas med att ange vem som talar i texten. Till exempel så här:

– Det är viktigt att alla data är korrekta när man forskar, säger Kalle Karlsson, forskare vid institutionen för medicinsk forskning, Karolinska Institutet. 

Prompt för standardnyhet med rubrik, ingress och citat

Anta rollen som kommunikatör på det medicinska universitetet Karolinska Institutet. Skriv en populärvetenskaplig nyhetsartikel om en ny studie [alternativt översiktsartikel] i den vetenskapliga tidskriften [namn] baserat på sammanfattningen nedan. Artikeln ska vara på svenska, ungefär 2000 tecken lång och begriplig för en gymnasieelev. Använd en journalistisk struktur med rubrik, ingress, brödtext och ett eller två citat av forskaren [namn och titel] vid institutionen för [namnet]. Du får bara använda fakta från underlaget jag har gett dig. Om du är osäker på något får du fråga mig eller ange att du är osäker. Använd en neutral ton i texten och undvik superlativ som banbrytande, unik, för första gången osv. Skriv nyhetsartikeln i samma stil som den här artikeln: https://nyheter.ki.se/tidig-kroppskontakt-utvecklar-for-tidigt-fodda-barns-sociala-fardigheter

SAMMANFATTNING: [Klistra in forskarens sammanfattning, alternativt använd fråga 1-4 och nyheten sammanfattad i en mening från forskarformuläret. Vid platsbrist kan du ta bort frågorna och bara ta med svaren. Om du i stället ger Copilot access till en PDF skriver du det och anger även rubriken på PDF:en i din prompt]. 

Prompt för ingress och rubrik till en nyhetstext med frågor och svar

Anta rollen som kommunikatör på det medicinska universitetet Karolinska Institutet och hjälp mig att skriva en intresseväckande rubrik och kort, journalistisk ingress som sammanfattar en ny studie [alternativt översiktsartikel] i den vetenskapliga tidskriften [namn]. Ingressen ska vara två eller tre meningar lång och innehålla både namnet på tidskriften och Karolinska Institutet. Rubriken ska ha en längd på max tio ord. Använd enbart underlaget nedan för att skriva ingress och rubrik. Om du är osäker på något får du fråga mig eller ange att du är osäker. Använd en neutral ton i texten och undvik superlativ som banbrytande, unik, för första gången osv. Skriv ingressen och rubriken i samma stil som den här artikeln: https://nyheter.ki.se/kbt-forbattrade-livskvaliteten-for-patienter-med-formaksflimmer

UNDERLAG: [Klistra in fråga 1-4 och nyheten sammanfattad i en mening från forskarformuläret.]

Prompt för nyhetsrubrik

Anta rollen som kommunikatör på det medicinska universitetet Karolinska Institutet och hjälp mig att skriva en bra rubrik till min nyhetsartikel. Rubriken ska vara:

 • Intresseväckande och sammanfatta nyhetsartikelns innehåll.
 • Kort och koncis, max 10 ord lång. 
 • Informativ, enkel och tydlig, utan onödiga tekniska termer eller förkortningar.
 • Neutral och utan överdrifter eller värderingar. 

Här är några exempel på bra nyhetsrubriker:
Tryckbehandling ska testas mot post-covid
Trött hjärna tolkar omvärlden negativt

NYHETSARTIKEL: [Klistra in din nyhetsartikel eller läs in som PDF, ange rubriken på PDF:en för att underlätta för Copilot att hitta den.]

Prompt för nyhet om doktorsavhandling

Anta rollen som kommunikatör vid Karolinska Institutet och skriv en nyhetsartikel om en ny doktorsavhandling. Använd sammanfattningen från avhandlingen som underlag, men ta bort underrubriker av typen ”metod” och ”slutsats”. Nyhetsartikeln ska skrivas på svenska, vara ungefär 2000 tecken lång och vara begriplig för en gymnasieelev. Använd ett journalistiskt format med rubrik, ingress och brödtext samt ett eller två citat av doktoranden [namn] vid institutionen för [namn]. Du får bara använda fakta från sammanfattningen i nyhetsartikeln. Om du är osäker på något måste detta tydligt anges i texten. Använd en neutral ton i texten och undvik att använda begrepp som banbrytande, unik, för första gången eller liknande superlativ. Avsluta artikeln med att avhandlingsarbetet har handletts av [namn på handledaren] och att disputationen äger rum den [datum].

Skriv nyhetsartikeln i samma stil som artikeln på länken: nyheter.ki.se/trott-hjarna-tolkar-omvarlden-negativt

Sammanfattningen som ska användas som underlag för nyhetsartikeln:  [avhandlingens url i KIB:s Open Archive]

Innan du publicerar nyheten på ki.se

Lägg till samarbetspartners och finansiärer

Alla nyhetsartiklar om vetenskapliga artiklar som publiceras på ki.se bör avslutas med information om finansiering, samarbeten och eventuella intressekonflikter. Eftersom det kan vara svårt få plats med både prompten och hela forskarformuläret i chattrutan i Copilot är det enklast om du själv lägger in den typen av information i texten efter att AI-verktyget har gjort sitt jobb. Du hittar uppgifterna i forskarformuläret eller den vetenskapliga artikeln. Om det är väldigt många finansiärer kan du välja de viktigaste och är det väldigt många partners kan man nöja sig med att skriva ut antalet och i vilka länder de finns. 

Eller så kan du skriva en uppföljningsprompt där du ber Copilot att hitta informationen i underlaget och sedan hjälpa dig formulera en eller två meningar som du kan lägga till i din nyhetsartikel. 

Lägg till publikationsuppgifterna

Copilot har som sagt en tendens att lägga till både länkar och referensuppgifter i sina svar/texter. Men så vill vi inte att det ska se ut på ki.se. För att säkerställa att det blir rätt är det bättre att du själv skriver till publikationsuppgifterna i botten på nyheten. Nedan är ett exempel på hur vi brukar skriva dem i forskningsnyheter på ki.se. 

Länkad rubrik, artikelns titel, samtliga författare i ordning, tidskriftens namn, publiceringsdatum och doi-nummer.
Exempel från nyheter.ki.se

Publikation
"Titeln på den vetenskapliga artikeln"
Alla artikelförfattare i den ordning de anges i den vetenskapliga artikeln
Namn på den vetenskapliga tidskriften, publiceringsdatum online, doi-nummer eller doi-länk

Om du ska länka till den vetenskapliga artikeln från nyhetssidan på ki.se så gör du det från titeln. Alternativt går det att använda PubMed-funktionen i nyhetsmallen i Drupal.

Rubriken “Publikation” ska vara en länkad H2-rubrik i nyhetsmallen. Om din artikel handlar om en ny doktorsavhandling kan du såklart skriva "Doktorsavhandling" i stället för "Publikation" i den länkade H2-rubriken. 

Skippa kontaktkortet och länka till profilsidan i stället

I Drupal-mallen för nyhetsartiklar på ki.se finns möjlighet att lägga till kontaktuppgifter. Den funktionen kan vara användbar för interna nyheter på KI. Vid publicering av en typisk forskningsnyhet på den externa nyhetssajten bör du däremot hoppa över kontaktfunktionen och i stället länka från forskarens namn till vederbörandes profilsida första gången namnet förekommer i löpande brödtext.