Rekvisition av forskar-AT-medel

Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. Forskningstiden finansieras av Kommittén för utbildning på forskarnivå och Kommittén för forskning.

Lön under forskningstiden på KI utbetalas av institutionen där forskningen sker. Institutionen ersätts med ett schablonbelopp (det finns ett schablonbelopp för doktorander och ett för disputerade).

Rekvirering av beviljade medel

För att rekvirera beviljade medel fyller ansvarig personal vid institutionen i rekvisitionsblanketten (notera att det alltså inte är den som tilldelas medel som rekvirerar medel utan ansvarig personal vid institutionen!). Denna skickas via e-post till handläggaren för forskar-AT vid Universitetsförvaltningen tillsammans med kopia av anställningsavtal.

Fakultetsmedel avsedda för doktorandfinansiering måste användas till lön. Om en doktorand som beviljas forskar-AT även beviljats andra fakultetsmedel (t.ex. CSTP) och de utbetalade medlen sammantaget är högre än doktorandens verkliga lönekostnad ska de överskjutande fakultetsmedlen betalas tillbaka.

Rekvisitionsblanketten

Den övre delen av blanketten fylls i av personal vid institutionen.

Rekvisitionen avser: Här anges "Forskar-AT".

Institution: Här anges den institution som medlen ska betalas ut till

Medel rekvireras för: Här anges namnet på personen som erhållit medel för forskar-AT samt om personen är doktorand eller disputerad

Projekt: Här anges vilket projekt medlen ska betalas ut till.

Verifikationstext: Här skrivs institutionsbeteckning, namn på personen och vilken sorts medel det gäller (t.ex. C1, Lisa Nilsson, forskar-AT-medel).

Institutionens referens: Här anges namnet på ansvarig vid institutionen.

Den undre delen av blanketten fylls i av personal vid universitetsförvaltningen.

 

Kortfattad information om forskar-AT till HR på institutionerna

 

Handläggare, forskar-AT

Kia Olsson

E-post:forskar-at@ki.se