Utbetalning av forskar-AT-medel

Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. Forskningstiden finansieras av Kommittén för utbildning på forskarnivå och Kommittén för forskning. Lön under forskningstiden på KI utbetalas av institutionen där forskningen sker. Institutionen ersätts med ett schablonbelopp (det finns ett schablonbelopp för doktorander och ett för disputerade).

Utbetalning av medel

Institutionerna rekvirerar inte medlen. Utbetalningen sköts av KI centralt. Medel beviljas för motsvarande 12 månader. För innevarande års forskar-AT-beviljade betalas medel ut från KI centralt till aktuella institutioner som en engångsutbetalning nästkommande år. Inför nytt års utbetalning görs en översyn av schablonbeloppet och belopp justeras vid större förändringar. Erhållna medel ska betalas tillbaka om någon skulle avbryta sin forskar-AT och inte utnyttja hela beloppet.

Fakultetsmedel avsedda för doktorandfinansiering måste användas till lön. Om en doktorand som beviljas forskar-AT även beviljats andra fakultetsmedel (t.ex. CSTP) och de utbetalade medlen sammantaget är högre än doktorandens verkliga lönekostnad ska de överskjutande fakultetsmedlen betalas tillbaka.

Kortfattad information om forskar-AT till HR på institutionerna

Handläggare, forskar-AT

Kia Olsson

E-post:forskar-at@ki.se

KO
Innehållsgranskare:
Kia Olsson
2024-05-31