Guide till MedH:s kommunikationskanaler

Här får du en översiktlig sammanställning av kommunikationskanalerna vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) med fokus på våra interna kanaler.

Två datorskärmar på ett skrivbord.
Foto av Domenico Loia, Unsplash

Ha för vana att gå in på Medarbetarportalen varje vecka! Du vill väl inte missa allt spännande som händer vid institutionen och på KI? Samtliga medarbetare vid KI och MedH har ett kommunikationsansvar—det är din uppgift att hålla dig uppdaterad kring aktuella teman som berör institutionen och KI. Läs mer om medarbetares ansvar för kommunikation i Karolinska Institutets kommunikationspolicy.

För frågor om MedH:s kommunikationskanaler, kontakta institutionens kommunikatör.

MedH nyhetsbrev

MedH publicerar ett nyhetsbrev "MedH News" som utkommer tre gånger per termin. I nyhetsbrevet får du ta del av information om verksamheten från prefekt, ledningsgrupp samt den centrala administrationen. Andra exempel på innehåll är tips om verktyg och kurser vid KI och MedH, nyheter om forskning och utbildning vid institutionen. I varje nummer intervjuas MedH medarbetare från olika områden/avdelningar.

Målgrupp:

Alla medarbetare (anställda och anknutna) vid MedH. Nyhetsbrevet skickas ut via e-post via en lista som hämtas automatiskt från IDAC: staff@medh.ki.se 

Syfte: 

Nyhetsbrevet ska underlätta och öka dialog och samarbete mellan olika grupperingar vid institutionen. Nyhetsbrevet ska uppmärksamma allt som händer vid institutionen, för att visa på den bredd som finns och för att belysa positiva aspekter av verksamheten vid MedH. Nyhetsbrevet är en del av strategin för att öka 'vi-känslan' vid institutionen.

Medarbetarportalen - för medarbetare på MedH

På medarbetarportalen hittar du webbsidan för medarbetare på MedH på ki.se. Här finns information som medarbetare vid MedH behöver för att lösa arbetsuppgifter och få information om vad som händer på universitetet. På MedH:s sidor finns bland annat interna nyheter, kalender och driftinformation.

Här finns även information om MedH:s ledningsgrupp, institutionens interna strategi, samt institutionens senaste delegationsordning.

Målgrupp:

Den huvudsakliga målgruppen för webbsidan medarbetare på MedH är anställda och anknutna vid MedH. Innehållet är även tillgängligt för allmänheten, inklusive presumtiva, befintliga studenter. En del av innehållet är låst med åtkomst genom KI-inlogg.

Syfte: 

Syftet är att underlätta för medarbetarna i det dagliga arbetet. Medarbetarportalen ska också bidra till att skapa gemenskap och synliggöra olika delar av verksamheten, bland annat genom intervjuer med medarbetare. De interna sidorna på medarbetarportalen ska även öka kännedom om, och tydligheten kring våra kommunikationskanaler.

Digitala skärmar

På KI Campus Flemingsberg finns flera platsbundna digitala skärmar. MedH:s kommunikatör publicerar på skärmar i ANA Futura, Neo samt C2:94.

På skärmarna delas platsspecifik information som är relevant för de personer som passerar skärmen. Det inkluderar exempelvis aktuella aktiviteter och event i byggnaden/närliggande område såsom disputationer och seminarier, ombyggnationer med mera. Driftinformation annonseras cirka 2 veckor innan (längre tid om det är information som påverkar verksamheten i hög grad). Rutiner och övriga händelser i huset annonseras i 1-2 veckor beroende på vad det handlar om.

Målgrupp:

Medarbetare (anställda och anknutna) vid MedH, samt medarbetare från andra institutioner som finns i Neo och ANA Futura, samt studenter. Ytterligare målgrupp är till viss del även allmänheten/besökare som har tillgång till lokalerna.

Syfte:

Marknadsföra och informera om events/seminarier/konferenser.

E-post

E-post används för avstämningar och nyheter, samt information om seminarier, föreläsningar och aktuella events vid KI och MedH. Ett flertal e-postlistor och funktionskonton används av institutionen. För mer information om dessa listor och funktionskonton, behöver du logga in med ditt KI-id.

Vanligtvis är det MedH:s prefekt, kommunikatör, eller HR-avdelning som skickar e-post via MedH staff listan.

Målgrupp:

E-post är en kanal för förmedling av information och kommunikation med MedH:s medarbetare (anställda och anknutna). 

Syfte:

Kanalens syfte är att informera och underlätta för samarbeten inom institutionen och KI.

Ledningsgruppsmöten

MedH:s ledningsgrupp ses regelbundet varje månad i form av digitalt möte eller hybridmöte. Vid dessa möten behandlas aktuella frågor vid institutionen och KI, samt information till och från avdelningar och verksamhetsstöd. Ledningsmötena fungerar även som ett forum för prefekten och ledningspersoner att diskutera och få vägledning i komplexa och komplicerade frågor som kräver expertis inom forskning, forskarutbildning, grundutbildning och kommunikation.

Målgrupp:

Institutionsövergripande frågor eller beslut som fattas av ledningsgruppen som rör hela MedH, kommuniceras vidare till institutionens medarbetare. Detta görs bland annat genom institutionens nyhetsbrev och e-post, samt i viss mån på medarbetarportalen.

Syfte:

Kommunikationen kring MedH:s ledningsmöten syftar till att öka transparens och ge samlad information till medarbetarna vid institutionen. Ledningsmötena ska skapa förutsättningar för ett öppet kommunikationsklimat och en bra dialog mellan ledning och medarbetare, samt med syfte att kommunicera och förankra MedH:s och KI:s vision.

Institutionsmöten

MedH:s institutionsmöten är såväl digitala, fysiska eller hybridmöten med information och dialog kring aktuella frågor, förändringar och teman vid MedH. Under 2020-2021 låg fokus på institutionsmötena på MedH:s strategi 2025.

Prefekten är sammankallande för mötena, vilka vanligtvis hålls några gånger om året/och eller vid behov. Mötesinbjudan skickas ut via e-post.

Målgrupp:

Alla medarbetare (anställda och anknutna) vid institutionen. 

Syfte:

Institutionsmötena är ett sätt för medarbetarna vid MedH att mötas. Mötena ska främja och underlätta dialog och samarbete inom institutionen. Dessa möten syftar till att skapa engagemang hos medarbetarna och/eller att introducera förändringar i verksamheten och att få medarbetarna att göra på nya sätt.

MedH på webbplatsen ki.se

MedH:s externa sida på ki.se finns kontaktuppgifter till centrala administrationen, information om MedH:s forskning och utbildning, nyheter samt kalenderhändelser. Nyheter innefattar exempelvis presentation av nya forskningsresultat samt utdelning av utmärkelser och anslag. Den externa webbplatsen uppdateras vid behov.

Målgrupp:

Allmänhet, inklusive presumtiva, befintliga studenter samt andra myndigheter och beslutsfattare, samt medarbetare (anställda och anknutna) vid MedH och KI.

Syfte:

Syftet är att presentera institutionen, samt att presentera och sprida forskningsresultat och nyheter som berör institutionen.

E-postlistor och funktionskonton (för inloggade medarbetare)

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • H7.Medicin, Huddinge
Logga in med KI-ID