Arbetsmiljöarbete vid institutionen för medicin, Huddinge

På den här sidan kan du läsa om det systematiska arbetsmiljöarbetet vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH). Här finns även kontaktuppgifter till MedH:s arbetsmiljögrupper, skyddsombud samt miljö-och hållbarhetsombud.

Prefekten ansvarar för att det systematiska arbetsmiljöarbetet är integrerat i MedH:s verksamhet, och att resurser finns för att genomföra och utveckla arbetsmiljöarbetet. MedH gör temperaturmätningar på institutionen med hjälp av verktyget HR-Puls, följer upp deltagande i arbetsmiljöutbildningar, samordnar ergonomigenomgång och håller koll på förändringar i föreskrifter om arbetsmiljö.

Arbetsmiljögruppen vid MedH är uppdelad i två grupper; en för fysisk arbetsmiljö och en för organisatorisk-och social arbetsmiljö. Vi kan på detta sätt arbeta mer effektivt och grundligt med båda områdena.

Arbetsmiljö och hälsa vid KI

Om något händer

Om något händer ska du i första hand kontakta din närmsta chef, i andra hand HR eller Skyddsombud på MedH.

Har du sett eller varit med om en avvikande situation, trakasserier eller uppmärksammat en risk i arbetet, är det viktigt att du skyndsamt rapporterar detta via KI:s incidentrapporteringssystem.

Larmnummer till väktare, checklistor för säkerhet, krishantering och arbetsplatsolyckor vid KI

Arbetsmiljögrupp för fysisk arbetsmiljö

I gruppen för fysisk arbetsmiljö finns institutionens olika ombud representerade som vid mötena rapporterar från sina respektive ansvarsområden- brandsäkerhet, kemikaliesäkerhet, biosäkerhet, miljö och hållbarhet (se detaljerad lista nedan). Gruppen arbetar även med samordning av skyddsronder samt handlingsplaner efter dessa, KLARA-inventeringar med mera.

Kontakt

Profile image

Julian Walfridsson

Ordförande, Biosäkerhetsombud, Forskare

Yenan Bryceson, Föreståndare brandfarlig vara, Professor

Mari Gilljam, Skyddsombud, Biomedicinsk analytiker 

Belinda Pannagel, Kemikalieombud, Forskningstekniker

Anne-Sofie Johansson, Brandsäkerhetsansvarig, Senior lab manager

Elisabeth Raschperger, Kemikalieombud, Senior Lab Manager

Silvia Zuniga Veliz, Skyddsombud, Laboratorietekniker

Miljö- och hållbarhetsombud

Profile image

Sara von Bahr Grebäck

Miljö-och hållbarhetsombud vid MedH, projektsamordnare HERM
+46852483459

 

 

Kontakta gärna mig om du har tips och idéer på hur MedH kan bli en mer hållbar institution och arbetsplats, eller om du har frågor som rör miljö-och hållbarhet vid MedH och KI. 

Jag deltar på arbetsmiljöträffar på Neo en gång i månaden, samt centralt med alla miljösamordnare på KI en gång per termin. Jag samverkar med övriga miljöombud i Neo (i framtiden även i ANA Futura) och jag kallar då och då till MedH miljömöte eller brainstorming session där alla miljöintresserade vid institutionen är välkomna att komma med frågor och förslag.

MedH:s miljöplan

Arbetsmiljögrupp för organisatorisk- och social arbetsmiljö

Gruppen för organisatorisk- och social arbetsmiljö arbetar med frågor som handlar om hur vi skapar en trivsam och trygg arbetsmiljö bland annat genom att titta på arbetsbelastning (t.ex. balans mellan krav och resurser och balans mellan arbetsliv och privatliv), delaktighet (samverkan), kränkande särbehandling, socialt samspel och kommunikation med mera.

Kontakt

Profile image

Jenna Almqvist

Ordförande

Jenna Almqvist, HR-partner

Anna Heinerö, HR-partner

Ellen Carlsson, HR-partner (föräldraledig)

Elisabeth Raschperger, Senior Lab Manager

Belinda Pannagel, Kemikalieombud, Forskningstekniker

https://ki.se/personer/annamaj-stolt, HR-chef

Adjungerad vid behov:

Mari Gilljam, Skyddsombud, Biomedicinsk analytiker

Skyddsombud på MedH

Information om skyddsombud vid KI

Profile image

Matteo Pedrelli

Huvudskyddsombud för Campus Syd- Flemingsberg
Profile image

Mari Gilljam

Skyddsombud, ANA Futura (Alici group)

Belinda Reinhold Pannagel

Skyddsombud, Hematologi

Silvia Zuniga Veliz

Skyddsombud, CIM

Brandskyddskontrollanter vid MedH

Strålskyddsombud vid MedH

Guide: Gör det enkelt att hålla svåra samtal