Hit kan du vända dig om du är utsatt

Här finns kontaktuppgifter för medarbetare och studenter som har utsatts för, eller har uppmärksammat, kränkningar eller problem på KI. Det kan vara sexuella eller andra trakasserier, diskriminering eller andra typer av incidenter. Du får även information om vad som händer vid en utredning.

Nolltolerans

Vid KI råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkningar och vi vill och ska agera i ett så tidigt skede som möjligt. När en chef eller annan arbetsgivarföreträdare, eller kursledning, får kännedom om dessa händelser är vi som arbetsgivare (i första hand närmaste chef) och utbildningsanordnare skyldiga enligt lag att agera och utreda händelserna.

Sofia Lindberg

Om du har blivit utsatt

 • Det är du som känner dig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är ovälkommet.
 • Reagera genast om du känner dig utsatt.
 • Klargör för den som har utsatt dig att beteendet är ovälkommet från din sida, alternativt be någon annan om hjälp att göra detta.
 • Be om hjälp - du har alltid rätt att få hjälp, råd och stöd om du upplever dig utsatt. Nedan finns en lista med kontakter som även kan ge dig råd och stöd att rapportera händelsen vidare.
 • ​Informera din närmaste chef/kursansvarig. Om det inte är lämpligt eller känns tryggt - vänd dig till chefen över din chef/kursansvarig/motsvarande, någon av de övriga kontaktpersonerna listade nedan eller någon annan du har förtroende för.

Kontaktvägar och stödfunktioner

Du bör i första hand kontakta en chef/kursledning i din närhet eller HR på din institution. I KI:s riktlinjer och nedan finns ytterligare information om olika kontaktvägar och stödfunktioner som du kan vända dig till.

Ytterligare råd och stödfunktioner: 

Mer information om stödet till doktorander

Vad händer med det jag berättar?

Det som kommer till arbetsgivaren och/eller kursledning ska utredas enligt KI:s riktlinjer. Detta innebär i första hand att ansvarig chef samtalar med inblandade parter för att reda ut vad som hänt, stoppa det som pågår och kunna sätta in rätt åtgärder och stöd.

En utredning:

 • syftar till att klarlägga omständigheterna kring de uppgivna missförhållandena
 • ligger till grund för att, i förekommande fall, ett beslut kan fattas om åtgärder för att upphöra det ovälkomna beteendet
 • ska genomföras skyndsamt, objektivt och rättssäkert
 • ska dokumenteras och följas upp

Det är viktigt att en utredning görs med hänsyn och respekt för de inblandade. Det är bara personer som är parter eller vittnen som ska involveras i och hållas informerade om processen. Informationen kommer alltså begränsas i största möjliga mån. I normalfallet innebär det att chefen informerar de som behövs för att ge chefen stöd i utredningen. Om det går vidare till en utredning så blir den som blivit anklagad informerad så att den anklagade kan replikera. Det är också möjligt att eventuella vittnen blir informerade så att de kan återge sin upplevelse av vad som hänt.

Förbud mot repressalier

I diskrimineringslagen finns även ett förbud mot att utsätta någon för repressalier, att utsättas för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att man har påtalat eller anmält diskriminering.

Förbudet mot repressalier gäller oavsett om det som påtalas kan bevisas eller inte. Skyddet gäller även någon som medverkat i en utredning enligt diskrimineringslagen, eller avvisat eller gett efter för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Kan man göra rapportering anonymt? 

I en utredning av trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling går det inte att vara anonym. För att processen ska kunna vara rättssäker för alla parter behöver den som kritiseras ha möjlighet att bemöta anklagelser. I utredningsprocessen klargörs fakta kring vad som hänt. 

Självklart finns det ändå möjlighet att påtala problem anonymt. Arbetsgivaren och utbildningsanordnaren är skyldig att undersöka och förebygga risker i arbetsmiljön och studiemiljön även vid en anonym anmälan. Däremot blir möjligheten för arbetsgivaren att säkerställa arbetsmiljön och arbeta proaktivt blir begränsad om medarbetare inte träder fram med sin kritik. 

Kom ihåg att du alltid har rätt att få hjälp, råd och stöd om du upplever dig utsatt. Du kan bland annat kontakta studenthälsan, student- och doktorandombuden och företagshälsovården anonymt.

A laptop
Foto: GettyImages.

Rapportera händelser

Genom KI:s händelserapporteringssystem kan du:

 • påtala trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling
 • lämna synpunkter eller förbättringsförslag gällande din studie- eller arbetsmiljö
 • få möjlighet att göra en anonym anmälan - dock finns det risk att en utredning inte kan genomföras därför att det fattas personliga uppgifter.