Stöd till doktorander

Det finns olika sorters stödfunktioner för doktorander på Karolinska Institutet (KI).

Huvudhandledare

Huvudhandledaren är den som doktoranden primärt vänder sig till om man behöver stöd och råd. Handledare vid KI ska ha ett professionellt förhållningssätt till utbildning på forskarnivå. Detta innebär att handledare ska ta ansvar för att utbildningen på forskarnivå inklusive forskningen som planeras och utförs, ska vara av god kvalitet och med realistisk omfattning i relation till doktorandens individuella studieplan.

En handledare ska vara tillgänglig för doktoranden, tydlig och konsekvent i sin handledning samt kritiskt granska uppnådda resultat. Handledare ska alltid verka för likabehandling genom att tydligt motverka alla former av diskriminering och trakasserier. En handledare ska också vara väl förtrogen med regler och förutsättningar för utbildning på forskarnivå.

Läs mer om handledning

Bihandledare

En bihandledare ska framför allt komplettera den vetenskapliga kompetensen inom projektet. Bihandledarens roll kan se olika ut. I den individuella studieplanen ska det tydligt specificeras vilken roll bihandledaren ska ha i det enskilda fallet.

Studierektorer för forskarutbildning

Studierektorerna för forskarutbildning på institutionerna är en förutsättning för att Fakultetsnämndens intentioner ska kunna genomföras. Studierektorerna bistår doktoranderna bl.a. med information om antagning, individuell studieplan, tillgodoräknande, halvtid, krav för examen, handledning, etc. Studierektorerna bistår också med information och stöd vid eventuella problem eller konflikter, samt har en viktig roll i uppföljningen av doktorandernas progress.

Uppdragsbeskrivning för studierektorer inom forskarutbildningen

Administratörer för forskarutbildning

Administratörerna för forskarutbildning på institutionerna bistår doktoranderna med information och praktiskt administrativt stöd och råd, t.ex. rörande antagning, individuell studieplan, tillgodoräknande, halvtid och krav för examen.

Mentor

Som ett komplement till handledarna har varje doktorand en eller flera mentorer. Mentorn kan komma från universitet, landsting, industri eller annan samhällssektor, och ska utgöra ett stöd för doktoranden om denne vid behov önskar goda råd från en oberoende person, till exempel kring frågor som karriärplanering, kontakter med avnämare och andra sektorer utanför KI, eller annan typ av rådgivning.

Besök doktorandsektionens virtuella mötesplats om du behöver du hjälp att hitta och välja en lämplig mentor inom eller utanför akademin

Doktorandombud

Student- och doktorandombuden är oberoende experter anställda av Medicinska Föreningen för att stödja doktorander som behöver hjälp under forskarutbildningen. Doktoranders kontakt med doktorandombuden behandlas konfidentiellt.

Central studierektor

Central studierektor/koordinator Ingeborg van der Ploeg rådgör t.ex. i doktorand-handledarärenden som är i behov av centralt stöd. Hon är också ett stöd till institutionernas studierektorer.

Företagshälsa och telefonrådgivning

Avonova erbjuder förebyggande och efterhjälpande tjänster inom företagshälsa för doktorander som är anställda på KI eller har stipendiefinansiering.

Doktorander, som är anställda på KI eller har stipendiefinansiering, kan också erhålla telefonrådgivning för arbetsrelaterade och privata frågor. Falck Healthcares erfarna konsulter ger råd om psykosociala, privatjuridiska och privatekonomiska frågor.

Som doktorand är du även välkommen att kontakta Studenthälsan vid studierelaterade frågor.

Skyddsombud och studerandeskyddsombud för doktorander

Skyddsombud respektive studerandeskyddsombud har uppdraget att vaka över och verka för goda arbetsmiljöförhållanden (fysiska, organisatoriska och sociala). De samarbetar med chefer och doktorander, men de har inte ansvaret att genomföra åtgärder etc.

Studerandeskyddsombuden representerar alla studenter på alla nivåer (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå) på sin institution. 

Doktorander som har en anställning på KI kan även kontakta sin institutions lokala skyddsombud i arbetsmiljöfrågor. Fråga Arbetsmiljögruppen på institutionen vem du kan kontakta.

Organisation, roller och ansvar inom arbetsmiljöområdet

Rapportera en incident

Har du sett eller varit med om en avvikande situation eller uppmärksammat en risk i arbetet? Ju mer vi får veta ju bättre åtgärder kan vi genomföra och på så sätt göra KI till en säkrare, tryggare och mer hållbar arbetsplats. Doktorander rapporterar incidenter via medarbetarportalen. Läs gärna mer om Arbetsmiljö och hälsa!

Lika villkor och diskrimineringslagen

KI:s arbete med lika villkor utgår från diskrimineringslagen (2008:567). Av lagen framgår att till exempel universitet och hälso- och sjukvården har skyldighet att utreda påtalade trakasserier och diskriminering och dessutom arbeta förebyggande. Det finns sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Doktorander omfattas av diskrimineringslagen. Mer information om KI:s arbete med lika villkor.

Studera med funktionsvariation

Information om att studera med funktionsvariation och om hur du går tillväga för att ansöka om pedagogiskt stöd

Karriärservice

Karriärservice erbjuder aktiviteter och information för att stimulera doktoranders karriärer.

International staff services

International staff services bistår utländska doktorander med praktisk information t.ex. gällande uppehållstillstånd och svenskakurser för doktorander.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • H5.Laboratoriemedicin
Logga in med KI-ID