Lika villkor i undervisningen

KI strävar efter att vara ett inkluderande och välkomnande universitet. Det är därför viktigt att alla studenter får möjlighet att tillgodogöra sig utbildning på bästa sätt oberoende av funktionsförmåga, kön, könsidentitet, sexualitet, etnicitet, religion, ålder och socio-ekonomisk tillhörighet.

Undervisning lärare student utbildning
Foto: GettyImages.

KI ska erbjuda en studiemiljö som är fri från trakasserier och kränkningar där studenterna har likvärdiga möjligheter att utvecklas. KI:s utbildningar ska även förmedla kunskap om kön, makt och lika villkor för att ge förutsättningar för jämlik vård och omsorg.

Genom att utveckla sin undervisning och inkludera lika villkor speglas den mångfald som finns i studentgrupperna och arbetslivet, vilket gör studenter mer förberedda på sitt yrkesliv. Du skapar också en lärmiljö där alla kan delta och är inkluderade. Vad är skillnaden mellan inkluderande och tillgänglig undervisning?

Inkluderande undervisning innebär:

 • att utforma sin undervisning så att den innehållsmässigt inkluderar fler perspektiv än dem som är normerande
 • att arbeta med undervisningens innehåll och genomförande så att studenterna upplever sig inkluderade oberoende av sin bakgrund, position eller levnadssätt
 • Inkluderande undervisning även kan kallas för normkritisk eller normbrytande undervisning

Tillgänglig undervisning innebär:

 • att genomföra sin undervisning så att den är tillgänglig för så många som möjligt
 • att följa de rekommendationer för studenter med behov av särskilda åtgärder för att de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen

Normkritiska perspektiv 

Den som lever relativt normativt märker sällan av normer eftersom den finns representerad överallt i samhället, lättare får arbete, blir lyssnad till osv. Den som inte passar in i normer lika mycket märker av dem bland annat genom att bli osynliggjord, extra synliggjord, trakasserad eller diskriminerad. Osynliggörande är relativt vanligt i undervisningen genom att ens livsvillkor inte finns representerade. Om all forskning och alla exempel i undervisningen rör vita heterosexuella cis-män och cis-kvinnor från medelklassen missas en rad perspektiv avseende undervisningens innehåll och genomförande. 

I undervisningens innehåll kan lika villkor handla om att undersöka hur genus, sexualitet och/eller funktionsförmåga påverkar folkhälsa eller graviditet. I lärmiljön kan lika villkor handla om att skapa en inkluderande miljö för studenterna oberoende av deras ursprung, klasstillhörighet eller ålder. Integrering av lika villkor innebär allt från att ämnesområdet finns representerat till att det genomsyrar utbildningen.  

Checklist

Lathund för inkluderande tillgänglig undervisning:

 • Använd alltid mikrofon när det finns 
 • Stå alltid vänd mot deltagarna när du talar 
 • Ge tydliga instruktioner såväl muntligt som skriftligt 
 • Variera examinationsformer 
 • Använd ett inkluderande språk 
 • Problematisera normer 
 • Synliggör makt och privilegier 
 • Variera dina exempel för att inkludera fler kategorier 
 • Förutsätt inte ett vi i undervisningen där ni talar om dem  
 • Agera på kränkningar  
 • Ifrågasätt stereotyper 
 • Fördela talutrymmet medvetet 
 • Bekräfta studenter likvärdigt 
 • Sätt spelregler för seminarier 
 • Variera arbetsfördelningen i grupparbeten/laborationer 

♦ Utmana dig själv:

 • Välj minst 3 aktiviteter från lathunden och testa dem, sedan reflektera och utvärdera.  
 • Bocka av det du redan gör och fundera över om du kan utveckla inkluderingen ytterligare.

Litteraturtips om pedagogik
 

Normkritisk pedagogik. En möjlighet att förändra undervisningen. Bromseth, Janne & Sörensdotter, Renita. 2012. Genusvetenskapens pedagogik och didaktik. Red. Lundberg & Werner. Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning. Publikationen finns att ladda ner här

Könsmedveten pedagogik: konkreta tips och övningar för lärare. Carstensen, Gunilla.2006. Uppsala: Uppsala universitet. Avdelningen för utveckling av pedagogik och interaktivt lärande. Publikationen finns att ladda ner här

Jämlik vård. Normmedvetna perspektiv. Dahlborg, Elisabeth, Gunnar Lyckhage & Ellinor Tengelin. 2015. Lund: Studentlitteratur

Jämställdhetsintegrering: i högre utbildning. Garcia, F., & Ewins, K. 2023. Liber.

Undervisa tillgängligt! Pedagogiska strategier för att funktionsnedsättning hos studenter inte skall vara ett hinder för att genomföra studierna. Henriksson, Ann-Sofie. 2012.. Uppsala: Uppsala universitet, Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling. Publikationen finns att ladda ner här

Normkritisk pedagogik – för den högre utbildningen. Kalonaityté, Viktorija. 2014.Lund: Studentlitteratur 

Troubling education. Queer activism and antioppressive pedagogy.  Kumashiro, Kevin. 2002. New York: Routledge. 

Critical pedagogy in health education. Matthews, Catherine. 2014.. Health  Education Journal. 73(5): 600-609. 

From political correctness to reflexivity. A norm-critical perspective on nursing education. Tengelin, Ellinor, Elisabeth Dahlborg, Ina Berndtsson & Pia H. Bülow. 2020. Nursing Inquiry. 27: e12344. 

♦ För den som är intresserad av mer, finns den Normkritiska samlingen KIB

 

Kontaktpersoner

Profile image

Klara Regnö

Samordnare
+46852483778