Skyddsombud vid KI

Det är de anställda på arbetsstället som väljer sitt skyddsombud, dvs. vem som ska företräda dem i arbetsmiljöfrågor.

Till skyddsombud ska utses en person med insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor. Därefter är det de fackliga organisationerna (ST (OFR), SACO och Seko) som formellt utser skyddsombuden. Om de anställda har valt ett lokalt skyddsombud som inte tillhör någon facklig organisation är det SACO som formellt utser skyddsombudet.

Anmälan om skyddsombud ska göras på särskild blankett som skickas till huvudskyddsombudet, som administrerar och meddelar arbetsgivaren (KI). Observera att det är först när arbetsgivaren har registrerat skyddsombudet, som denne i juridisk mening kan agera i sin roll. För att tydliggöra detta skickar huvudskyddsombudet en skriftlig bekräftelse till skyddsombudet om att denne har blivit utsedd och registrerad hos arbetsgivaren.

Välja och utse skyddsombud

 • Skyddsombud väljs av de anställda på arbetsplatsen och utses sedan formellt av arbetstagarorganisationerna på arbetsstället.
 • Valet av skyddsombud genomförs i regel genom öppen eller sluten omröstning.  Inom KI samlar det lokala skyddsombudet eller annan initiativtagare, t.ex. arbetsmiljögruppen vid institutionen/motsvarande, personalen på arbetsstället (skyddsområdet) och väljer skyddsombud.
 • Ett skyddsområde kan omfatta allt mellan en eller flera avdelningar till en specifik arbetsgrupp, likväl ett geografiskt område såsom en korridor eller ett våningsplan.
 • Skyddsombudet företräder samtliga anställda (organiserade såväl som oorganiserade) inom sitt skyddsområde.
 • Skyddsombudet ska vara väl förtrogen med det arbete som utförs inom dess skyddsområde, samt ha insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor.
 • Information om skyddsombudsvalet ska gå ut till alla berörda vid arbetsplatsen i god tid. Valprocess under pågående mandatperiod följer samma rutin.

Mandatperiod

Mandatperioden är tre år, enhetligt inom KI. Medarbetare som utsetts till skyddsombud kan gå in eller ur uppdraget närhelst under pågående mandatperiod. Skyddsombuden ska meddela sitt huvudskyddsombud om de avgår under pågående mandatperiod. Huvudskyddsombudet aviserar när mandatperioden börjar gå mot sitt slut och informerar om att det är dags för nytt val av skyddsombud.

Anmälan av skyddsombud

En KI-intern anmälningsblankett ska alltid användas och sändas till huvudskyddsombudet som dokumenterar och underrättar KI:s centrala HR-avdelning. När skyddsombudet har registrerats hos arbetsgivaren (KI) skickar huvudskyddsombudet en skriftlig bekräftelse om detta till skyddsombudet. Först då skyddsombud är tydligt anmälda till arbetsgivaren får de rätt att agera i rollen, i enlighet med arbetsmiljölagen. Observera att lokalt underrättar skyddsombudet själv sin närmaste chef. Tänk även på att informera och anslå om skyddsorganisationen (mall finns för detta).

Val av huvudskyddsombud

Huvudskyddsombud väljs av skyddsombuden för samma mandatperiod som övriga lokala skyddsombud. Skyddsområdena för KI:s två huvudskyddsombud är indelade på följande sätt:

 • KI-verksamheter på Torsplan samt sjukhusen (BioClinicum, Solna, Flemingsberg, SÖS, DS och S:t Eriks ögonsjukhus).. NEO, ANA Futura, Novum på Campus Flemingsberg-
 • Campus Solna och Scilifelab.  Campus Flemingsberg: NVS (ANA23), KIB, IT och Friskvården.

För ytterligare information kontakta huvudskyddsombuden.

Huvudskyddsombud på KI

När det finns flera skyddsombud på ett arbetsställe ska ett av dem utses till huvudskyddsombud. Dennes uppgift är att samordna skyddsombudens verksamhet, och att företräda skyddsombuden utåt. Huvudskyddsombudet verkar på hela arbetsplatsen och ska till exempel arbeta med frågor som rör mer än ett skyddsområde.

Bo Nilsson

Solna: KI:s verksamheter på Campus Solna och SciLifeLab.

Venus Azhary

Nord: KI:s verksamheter på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, Torsplan, SÖS, DS och Liljeholmen.

Matteo Pedrelli

Campus Syd: KI:s verksamheter på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Campus Flemingsberg.

Skyddsombud för studenter

Studenterna kan också välja studerandeskyddsombud som ska representera dem i studierelaterade arbetsmiljöfrågor. Medicinska Föreningen (MF) och Odontologiska föreningen (OF) utser ett huvudstuderandeskyddsombud vardera som bl.a. företräder studenterna i Arbetsmiljönämnden.

Uppgift om aktuella skyddsombud vid KI kan erhållas av KI:s huvudskyddsombud respektive studentkårerna.

Utbildning

Utbildningen "Grundläggande Arbetsmiljöarbete" (2,5 dag) genomförs en gång per termin. Den vänder sig till nya skyddsombud, Arbetsmiljögrupper, HR-medarbetare och andra som är intresserade och jobbar med arbetsmiljöfrågor på KI.

Ur innehållet:

 • Arbetsmiljöns regelverk
 • Djupdykning i SAM (Systematiskt ArbetsMiljöarbete)
 • Vem ansvarar för vad när det gäller arbetsmiljö?
 • Skyddsombudens roll och befogenheter
 • SAMverkan för en god arbetsmiljö
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Friskvårdens inspirerande utbud och arbete

Arbetsmiljöforum och Prevent är två organisationer som erbjuder externa utbildningar på arbetsmiljöområdet. Skyddsombud kan även delta i utbildningar som ges av den fackliga organisation som skyddsombudet tillhör. Skyddsombuden i Sverige har också en egen hemsida som administreras av tidningen Du&jobbet.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C3.Fysiologi och farmakologi
Logga in med KI-ID