Skyddsombud vid KI

Det är de anställda på arbetsstället som väljer sitt skyddsombud, dvs. vem som ska företräda dem i arbetsmiljöfrågor.

Till skyddsombud ska utses en person med insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor. Därefter är det de fackliga organisationerna (ST (OFR), SACO och Seko) som formellt utser skyddsombuden. Om de anställda har valt ett lokalt skyddsombud som inte tillhör någon facklig organisation är det SACO som formellt utser skyddsombudet.

Anmälan om skyddsombud ska göras på särskilt (digitalt) formulär som per automatik skickar anmälan till något utav våra tre huvudskyddsombud, samt våra fackliga organisationer. Observera att det är först när arbetsgivaren har registrerat skyddsombudet, som denne i juridisk mening kan agera i sin roll. För att tydliggöra detta skickar huvudskyddsombudet en skriftlig bekräftelse till skyddsombudet om att denne har blivit utsedd och registrerad hos arbetsgivaren.

Välja och utse skyddsombud

 • Skyddsombud väljs av de anställda på arbetsplatsen och utses sedan formellt av arbetstagarorganisationerna på arbetsstället.
 • Valet av skyddsombud genomförs i regel genom öppen eller sluten omröstning. Inom KI samlar det lokala skyddsombudet eller annan initiativtagare, t.ex. arbetsmiljögruppen vid institutionen/motsvarande, personalen på arbetsstället (skyddsområdet) och väljer skyddsombud.
 • Ett skyddsområde kan omfatta allt mellan en eller flera avdelningar till en specifik arbetsgrupp, likväl ett geografiskt område såsom en korridor eller ett våningsplan.
 • Skyddsombudet företräder samtliga anställda (organiserade såväl som oorganiserade) inom sitt skyddsområde.
 • Skyddsombudet ska vara väl förtrogen med det arbete som utförs inom dess skyddsområde, samt ha insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor.
 • Information om skyddsombudsvalet ska gå ut till alla berörda vid arbetsplatsen i god tid. Valprocess under pågående mandatperiod följer samma rutin.

Mandatperiod

Mandatperioden är tre år, enhetligt inom KI. Medarbetare som utsetts till skyddsombud kan gå in eller ur uppdraget närhelst under pågående mandatperiod. Skyddsombuden ska meddela om de avgår under pågående mandatperiod genom att återigen fylla i det digitala formuläret (välja "avgå"). Huvudskyddsombudet aviserar när mandatperioden börjar gå mot sitt slut och informerar om att det är dags för nytt val av skyddsombud.

Anmälan av skyddsombud

KI:s digitala formulär ska alltid användas. När formuläret skickas in kommer anmälningsprocessen igång. Huvudskyddsombudet och våra fackliga organisationer får då per automatik en notis att ett nytt skyddsombud har valts. Arbetstagarorganisationerna utser sedan formellt skyddsombudet och meddelar huvudskyddsombudet beslutet. När skyddsombudet är formellt utsett meddelar huvudskyddsombudet det nya skyddsombudet detta skriftligen och en notis går till arbetsgivaren (KI), i detta fallet till centrala HR-avdelningen för registrering. Först då skyddsombud är tydligt anmälda/registrerad hos arbetsgivaren (KI) får hen rätt att agera i rollen, i enlighet med arbetsmiljölagen. Observera att lokalt på ditt arbetsställe (skyddsområde) underrättar skyddsombudet själv sin närmaste chef. Arbetsgivaren är skyldiga att anslå om skyddsorganisationen elektroniskt eller med hjälp av mallen nedan.

Länk till digitalt formulär

Anmälan om skyddsombud.

OBS! Inställningen kräver att personen finns inom organisationen.

Huvudskyddsombud på KI

När det finns flera skyddsombud på ett arbetsställe ska ett av dem utses till huvudskyddsombud. Dennes uppgift är att samordna skyddsombudens verksamhet, och att företräda skyddsombuden utåt. Huvudskyddsombudet verkar på hela arbetsplatsen och ska till exempel arbeta med frågor som rör mer än ett skyddsområde.

Bo Nilsson

Solna: KI:s verksamheter på Campus Solna och SciLifeLab.

Venus Azhary

Nord: KI:s verksamheter på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, Torsplan, SÖS, DS och Liljeholmen.

Matteo Pedrelli

Campus Syd: KI:s verksamheter på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Campus Flemingsberg.

Val av huvudskyddsombud

Huvudskyddsombud väljs av skyddsombuden för samma mandatperiod som övriga lokala skyddsombud. Skyddsområdena för KI:s tre huvudskyddsombud är indelade på följande sätt:

Solna: KI:s verksamheter på Campus Solna och ScilifeLab

Nord: KI:s verksamheter på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, Torsplan, SÖS, DS och Liljeholmen.

Syd: KI:s verksamheter på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Campus Flemingsberg.

För ytterligare information kontakta huvudskyddsombuden.

Skyddsombud för studenter

Studenterna kan också välja studerandeskyddsombud som ska representera dem i studierelaterade arbetsmiljöfrågor. Medicinska Föreningen (MF) och Odontologiska föreningen (OF) utser ett huvudstuderandeskyddsombud vardera som bl.a. företräder studenterna i Arbetsmiljönämnden.

Uppgift om aktuella skyddsombud vid KI kan erhållas av KI:s huvudskyddsombud respektive studentkårerna.

Utbildning

Utbildningen "Grundläggande Arbetsmiljöarbete" (2,5 dag) genomförs en gång per termin. Den vänder sig till nya skyddsombud, Arbetsmiljögrupper, HR-medarbetare och andra som är intresserade och jobbar med arbetsmiljöfrågor på KI.

Ur innehållet:

 • Arbetsmiljöns regelverk
 • Djupdykning i SAM (Systematiskt ArbetsMiljöarbete)
 • Vem ansvarar för vad när det gäller arbetsmiljö?
 • Skyddsombudens roll och befogenheter
 • SAMverkan för en god arbetsmiljö
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Friskvårdens inspirerande utbud och arbete

Arbetsmiljöforum och Prevent är två organisationer som erbjuder externa utbildningar på arbetsmiljöområdet. Skyddsombud kan även delta i utbildningar som ges av den fackliga organisation som skyddsombudet tillhör. Skyddsombuden i Sverige har också en egen hemsida som administreras av tidningen Du&jobbet.

Documents

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

 • C3.Fysiologi och farmakologi
 • OF.Odontologi
 • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID