Lika villkor i ledarskap

Lika villkor är en strategisk fråga och som chef och arbetsgivarrepresentant har du ett övergripande ansvar för att likavillkorsarbetet prioriteras och fungerar. Ledarskap vid KI ska ha ett tydligt innehåll, där jämställdhet och lika villkor ingår som kunskap och medvetet agerande.

Lika villkor är en strategisk fråga och som chef och arbetsgivarrepresentant har du ett övergripande ansvar för att likavillkorsarbetet prioriteras och fungerar. Ledarskap vid KI ska ha ett tydligt innehåll, där jämställdhet och lika villkor ingår som kunskap och medvetet agerande.

Ledningens tydliga engagemang och stöd till medarbetare är viktiga förutsättningar för att skapa goda rutiner för likavillkorsarbete. Arbetsgivare ska jobba fortlöpande för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Arbetet ska göras inom områdena arbetsförhållanden, rekrytering, utbildning, föräldraskap, löner och andra anställningsvillkor

Som chef och ledare är det viktig att tydligt kommunicera vad lika villkorsarbete innebär för medarbetarna. I det konkreta genomförandet av olika insatser delar alla medarbetare på arbetsplatsen ansvaret för att hålla lika villkorsarbetet levande.

Ansvar för aktiva åtgärder

Enligt diskrimineringslagens tredje kapitel ansvarar arbetsgivaren i samverkan med arbetstagare för att bedriva jämställdhetsarbete genom aktiva åtgärder på en rad olika områden:

  • att arbetsförhållanden på arbetsplatsen passar alla anställda oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning så att alla medarbetare, oavsett kön, har samma förutsättningar att göra sitt jobb på ett bra sätt.
  • att arbetsmiljön i gruppen är fri från trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
  • att verka för lika möjligheter vid rekrytering
  • att underlätta för arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap
  • att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män genom att kartlägga och analysera löneskillnader och andra arbetsvillkor.
  • att verka för jämn fördelning av kvinnor och män inom olika typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare

Här finns Diskrimineringsombudsmannens guide till aktiva åtgärder.

Litteraturlista

Här finns lästips för dig som vill lära mer och få tips om hur du kan arbeta konkret.

Akademiskt ledarskap i balans? kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 1990-2010 : en rapport från IDAS-projektet. Peterson, Helen (2010). 1. uppl. Linköping: Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet.

Akademins [o]föränderliga genusmönster: en analys av jämställdhetsinsater vid Luleå tekniska universitet. Källhammer, Eva (2017) Luleå: Luleå tekniska univ.
Publikationen kan laddas ned som pdf här

Att framkalla och förändra ordningen. Aktionsorienterad genusforskning för jämställda organisationer Amundsdotter, Eva (209). Luleå: Luleå tekniska universitet.
Publikationen kan laddas ned som pdf här

Det ordnar sig: teorier om organisation och kön. Wahl, Anna, Holgersson, Charlotte, Höök, Pia & Linghag, Sophie (2018) Tredje upplagan Lund: Studentlitteratur

Goda exempel. Hur universitet och högskolor kan arbeta med jämställdhet, studentinflytande samt social och etniska mångfald. Högskoleverkets rapportserie 2000:9 R

Publikationen kan laddas ned som pdf här

Genusmedvetet akademiskt ledarskap. En redovisning från projektet Genusmedvetna chefer ett villkor för ett genusmedvetet universitet. Susanne Andersson Eva Amundsdotter (2013). Stockholm Stockholms univeristet.

Gör! Samlade metoder för jämställdhetsintegrering från ESF jämt. Länsstyrelsen i Örebro län i samverkan med övriga Länsstyrelser/Svenska ESF-rådet.

Inkludera. Jämställdhet och HBTQ i organisationen. Ohlsson Sandahl, Frida (2015/2018). Idealistas förlag

Jämställdhet i praktiken: så utvecklar ni er arbetsplats. Fägerlind, Gabriella (2009) Uppsala: Konsultförlaget/Uppsala Publishing House.

Likabehandling i arbetslivet. En handbok för chefer: Så följer du den nya diskrimineringslagen. Moa Hjertson & Kajsa Svaleryd. Malmö: Liber.

Metodpraktika för jämställdhetskartläggning. Göteborg: Göteborgsuniversitet.
Publikationen kan laddas ned som pdf här

Svart på vitt: Om jämställdhet i akademin. Betänkande av Delegationen för jämställdhet i högskolan. Sverige. Delegationen för jämställdhet i högskolan (2011). Stockholm: Fritzes
Publikationen kan laddas ned som pdf här

Books on Equal Treatment
KR
Innehållsgranskare:
2024-05-27