Bedömning och bias – i karriärvägar och vid medelstilldelning

För behålla och stärka KI:s position som ledande medicinskt universitet är krävs framstående medarbetare och studenter. KI ska vara öppet och inkluderande där alla ska ha likvärdiga möjligheter att vara verksamma och bidra till KI:s utveckling oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnicitet, religion, eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexualitet eller ålder.

Idag är män i majoritet på professorsnivå och det finns könsskillnader fördelningen av interna medel. Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 60% kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

För att nå dessa mål arbetar KI strategiskt och långsiktigt med rekryterings- och bedömningsprocesser ut ett jämställdhetsperspektiv. Fakultetsförnyelsen ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv med ett rekryteringsförfarande som tar hänsyn till olika diskrimineringsgrunder, från kravprofil/utlysning vidare till anställning och fortsatt karriärutveckling. På samma sätt ska den interna resursfördelningen präglas av ett jämställdhetsperspektiv som tar hänsyn till olika diskrimineringsgrunder. Resursfördelningen granskas systematiskt, utvecklas och följs upp ur jämställdhetsperspektiv för att eliminera eventuell unconcious bias.

Här är länkar till två korta filmer som beskriver bias och hur det kan undvikas: 

Recruitment Bias in Research Institutes

En film om att undvika könsbias vid anställning av forskare

Testa din egen unconscious bias

Är du biased? Här kan du göra ett implicit bias tests.

Utbildning om bias i bedömning

Du som ingår i bedömargrupper eller deltar i rekryteringsprocesser har i uppgift att beakta jämställdhet och lika villkor i detta arbete.

KI:s webbutbildning om bias i bedömningsprocesser  - på svenska

Samma kurs på engelska

KR
Innehållsgranskare:
2023-11-15