Lika villkor för dina studenter

Som lärare eller handledare behöver du känna till vad som gäller kring lika villkor för dina studenter. Det handlar både om rättigheter, skyldigheter och vart de kan vända sig om något händer.

Lika villkor för studenter

Sökande och studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Karolinska Institutet (KI), omfattas av de delar av diskrimineringslagen som rör likabehandling av studenter. KI ska verka för att främja alla studenters möjlighet att bedriva studier oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Trakasserier kopplade till diskrimineringsgrund eller sexuella trakasserier ska inte förekomma.
Samlad information till studenter om lika villkor, trakasserier och diskriminering

Studenträtt

Högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå regleras bl.a. i Högskolelagen (1992:1434) och Högskoleförordningen (1993:100). Utöver dessa bestämmelser finns det också regler och anvisningar som gäller vid Karolinska Institutet (KI), bland annat för antagning, examination, försäkringar och disciplinärenden.
För studenter om rättigheter och skyldigheter.

Studera med funktionsnedsättning

På Karolinska Institutet kan du ansöka om anpassat stöd för att underlätta för dig under din studietid. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att studera på lika villkor.
Samlad information om stöd till studenter med funktionsnedsättning.

Studenthälsan

Studenthälsan har sekretess samt ett eget journalsystem helt skilt från andra.

Mottagningstider och kontaktinformation till Studenthälsan på KI Campus Flemingsberg och Solna.

KU
Innehållsgranskare:
Kristina Ullgren
2024-02-08