Riktlinjer avseende diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Syftet med dessa riktlinjer är att förklara olika begrepp, ge exempel, informera om ansvar, lagar och andra direktiv samt att klargöra hur KI agerar om diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling uppges ha inträffat. Vidare syftar riktlinjerna till att tydligt klargöra vem man kan vända sig till om man upplever sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling.

 • Diarienummer: 2-38/2018
 • Dnr föreg. version: 5-691/2010
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Beslut: Rektor
 • Dokumenttyp: Riktlinjer
 • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
 • Beredning med: Avd. för styrelsestöd och externa relationer
  Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
  Doktorandombud
 • Revidering med avseende på: Målgrupp, lagrum, ansvar m.m.

Sammanfattning av riktlinjerna

Karolinska Institutet (KI) ska vara ett inkluderande universitet med ett gott arbets- och studieklimat, fritt från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling. Arbetsklimatet ska präglas av ömsesidig respekt mellan medarbetare och studenter. Diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling är ett allvarligt hot mot hälsa, välbefinnande, arbetsglädje och möjligheter till framgång. KI arbetar därför aktivt mot dessa beteenden. Varje medarbetare och student har ett eget ansvar för att i det vardagliga mötet med medarbetare/medstudenter behandla var och en med respekt.