Riktlinjer för förvaltning och repatriering av mänskliga kvarlevor i de anatomiska samlingarna

Riktlinjerna ska främja en rättssäker, respektfull och transparent förvaltning, hantering och förmedling av de mänskliga kvarlevor som finns i lärosätets anatomiska samlingar. Detta gäller även för tillhörande arkiv och dokumentationsmaterial.

  • Diarienummer: 1-135/2023
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Konsistoriet
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Strategiskt ledningsstöd
  • Beredning med: Arbetsgrupp och juridiska avdelningen
  • Revidering med avseende på: Nytt styrdokument

Sammanfattning av dokument

KI:s anatomiska samlingar återtogs 2015 efter det att den bevarats i andra statliga institutioners vård under 47 år. KI är ett statligt universitet och de anatomiska samlingarna som KI förvaltar anses juridiskt sett som statlig egendom. 

Riktlinjerna utgår från praxis för samlingsförvaltning, enligt gällande rätt och internationella konventioner. FN:s deklaration om urfolks rättigheter (UNDRIP), International Council of Museums (ICOM:s) etiska regler och Riksantikvarieämbetets stöddokument1 utgör också grund för utformningen av dessa riktlinjer. 

Syfte 

Riktlinjerna ska främja en rättssäker, respektfull och transparent förvaltning, hantering och förmedling av de mänskliga kvarlevor som finns i lärosätets anatomiska samlingar. Detta gäller även för tillhörande arkiv och dokumentationsmaterial. Riktlinjerna ska ge stöd i frågor om hanteringen av samlingarna. Därtill utgör riktlinjerna ett stöd i repatrieringsärenden genom att tydliggöra arbetsgång, ansvarsfördelning och övergripande process.