Karolinska Institutets värdegrund

Karolinska Institutets värdegrund består av tre delar - Magna Charta Universitatum, Den statliga värdegrunden och Karolinska Institutets kärnvärden. Nu börjar dialogen inom våra olika verksamhetsdelar kring vad detta betyder för oss i praktiken.

Magna Charta Universitatum

KI står bakom de grundläggande värderingar som många europeiska universitet har enats om i Magna Charta Universitatum. Detta är ett dokument som undertecknats av flera hundratals rektorer och universitetsledare runt om i världen och antalet universitet som ansluter sig växer fortlöpande.
Du hittar Magna Charta Universitatum hos Magna Charta Observatory

Magna Charta Universitatums grundläggande principer:

 1. Universitetet är en autonom institution i hjärtat av samhällen, som skiljer sig till sin uppbyggnad som resultat av skilda geografiska och historiska förutsättningar. Det frambringar, undersöker, värderar och vidareför kulturen genom forskning och undervisning. För att tillgodose omvärldens behov måste universitetens forskning och undervisning vara moraliskt och intellektuellt oberoende av alla politiska, ideologiska och ekonomiska maktgrupperingar
   
 2. Undervisningen och forskningen vid universiteten får inte åtskiljas om utbildningen skall kunna motsvara förändrade behov, samhällets krav och vetenskapliga framsteg.
   
 3. Frihet i forskning och utbildning är universitetens grundläggande livsprincip. Statsmakterna och universiteten måste inom sina respektive områden respektera detta grundläggandekrav. Genom att motarbeta intolerans och alltid vara öppet för dialog är universitetet en idealisk mötesplats för lärare, med förmåga att dela med sig av kunskapen och med möjligheter att utveckla den genom forskning och förnyelse, och studerande med såväl rätt som förmåga och vilja att ta tillvara denna kunskap.
   
 4. Universiteten är den europeiska humanistiska traditionens förvaltare, deras ständiga strävan är att uppnå universell kunskap. För att kunna fylla sin uppgift måste de bortse från alla geografiska och politiska gränser och därigenom bekräfta den tvingande nödvändigheten av att skilda kulturer får lära känna och påverka varandra.

Den statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden består av sex principer som beskriver de värderingar och förhållningssätt som ska vara vägledande för alla anställda medarbetare inom staten.
Den statliga värdegrunden finns hos Statskontoret

De sex principerna inom den statliga värdegrunden är

 1. Demokrati - Verksamheten inom Staten bedrivs på medborgarnas uppdrag och ska se till att de beslut som riksdagen och regeringen fattar blir verklighet. Verksamheten ska uppträda på ett sätt som bidrar till att bygga och bevara förtroendet för myndigheterna och staten.

 2. Legalitet - Alla medarbetare inom staten ska känna till och följa de lagar och regler som gäller. Legalitetsprincipen betyder att den verksamhet som myndigheterna bedriver är rättssäker. 

 3. Objektivitet, saklighet och likabehandling - Alla måste kunna lita på att statsanställda agerar sakligt och opartiskt och är uppmärksamma på de intressekonflikter som kan uppstå. Det innebär bland annat att man anmäler bisysslor och jäv till arbetsgivaren och att man självklart inte agerar korrupt. 

 4. Fri åsiktsbildning – Öppenhet är en grundprincip i demokratin. Yttrandefrihet, meddelarfrihet och offentlighet gäller. I staten finns det också förbud mot efterforskning och repressalier som innebär att arbetsgivaren inte får ta reda på källor eller visselblåsare eller att straffa den som uttalat sig kritiskt i media.

 5. RespektAlla människor ska behandlas lika och med respekt. Det innebär att man inte tummar på de mänskliga fri- och rättigheterna eller diskriminerar någon på grund av till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning. 

 6. Effektivitet och service – I staten ska effektivitet förenas med service och tillgänglighet. Man informerar, vägleder och ger råd på ett enkelt och begripligt sätt och så snabbt som möjligt. Man utför sina uppgifter på ett effektivt sätt och hushållar med resurserna.

Karolinska Institutets kärnvärden

I samband med att Strategi 2030 togs fram påbörjades en dialog om KI:s organisationskultur. Dialogen fördes genom workshops, möten och seminarier med ledning, chefer samt de medarbetare och studenter som anmält intresse att delta i strategiarbetet. I denna dialog togs även KI:s kärnvärden fram. Kärnvärdena ska genomsyra hur vi arbetar, förhåller oss till varandra och samverkar med det omgivande samhället.

Karolinska Institutets kärnvärden är:

 • Kreativitet - Genom nytänkande, ihärdighet, samverkan och utrymme för originalitet skapar vi banbrytande resultat.
 • Passion - Vi brinner för vetenskapen, kunskapsöverföringen och dess förmåga att förändra världen.
 • Ansvar - Vår verksamhet präglas av hög kvalitet och ett etiskt förhållningssätt samt av respekt, omtanke och kritisk reflektion.

Nästa steg i arbetet med KI:s värdegrund  

Att vara både en akademisk verksamhet och en statlig myndighet innebär ibland motstridiga principer och värden som behöver balanseras inom en och samma verksamhet. Denna komplexa verklighet behöver alla vi som jobbar på KI förhålla oss till.

Vissa områden inom KI fungerar mycket bra, inom andra områden finns utmaningar att ta tag i. I Strategi 2030 och vår gemensamma värdegrund har vi lagt en grund för att tillsammans skapa framtidens KI. Nu börjar dialogen inom våra olika verksamhetsdelar kring vad värdegrunden betyder för oss och vad vi tillsammans vill göra av den.

Arbetet med detta kommer att ske i dialog - för olika perspektiv och professioner kan, när det byggs på en grund av tillit och utvecklat samarbete, innebära ett ökat lärande och bättre resultat. Därav är samverkan på olika sätt en viktig framgångsfaktor och ett centralt tema i utvecklingen av organisationskulturen på KI.

Kontakt

Är du nyfiken och vill ha stöd i hur ni kan översätta värdegrunden till vardagliga dilemman och utmaningar är du välkommen att höra av dig.

Profile image

Maria Deckeman

Specialist
MD
Innehållsgranskare:
Viktoria Olausson
2024-07-08