Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa att Karolinska Institutet når målen för verksamheten och att vi använder våra resurser på bästa sätt för att uppfylla vårt uppdrag med hög kvalitet.

Process för intern styrning och kontroll

En väl fungerande process för intern styrning och kontroll sker med utgångpunkt i en god intern miljö. Den interna miljön delas in i följande områden:

  • styrning och ledning
  • riskhantering
  • kontrollaktiviteter
  • uppföljning och utvärdering

Styrning och ledning

Prefekt för en institution, avdelnings-och verksamhetschef för universitetsövergripande funktioner ansvarar för upprätthållande av en betryggande intern styrning och kontroll inom delegerat ansvarsområde.

Riskhantering

En central del i den interna miljön är att förebygga händelser som påverkar verksamheten negativt. Oavsett vilket område som är föremål för riskhantering ska utgångspunkten alltid vara att bemöta risker på ett enhetligt och samordnat sätt.

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter syftar till att hindra att fel inträffar, vilket innebär att aktiviteterna är ett direkt led i riskhanteringen.

Årlig översyn

Varje år genomförs en översyn av identifierade risker för Karolinska Institutet (KI) som helhet. Rapportering sker via riskhantering@ki.se senast den 30 september varje år.

I årsredovisningen lämnar sedan styrelsen (konsistoriet) en bedömning huruvida processen för intern styrning och kontroll är betryggande eller uppvisar brister.

För råd och stöd

Strategiskt ledningsstöd ansvarar för att samordna intern styrning och kontroll inklusive riskhantering på KI övergripande nivå.

Anders Westerlund

Verksamhetscontroller
AW
Innehållsgranskare:
Viktoria Olausson
2024-02-28