Verksamhetsplanering och uppföljning

Processen för verksamhetsplanering och uppföljning har sin grund i KI:s vision och syftar till att förflytta verksamheten i önskad riktning. Syftet är också att skapa en tydligare överblick av de olika krav, behov, mål och möjligheter som genereras av befintliga processer inom KI. Genom att koordinera, samordna och formulera gemensamma insatser skapas en möjlighet för strategiska beslut på alla organisatoriska nivåer.

Processen ses över

Med start 2024 ses processen för verksamhetsplanering och uppföljning över inom ramen för uppdraget "B3. En gemensam styr-, planerings- och uppföljningsprocess för verksamheten" som är kopplat till KI:s strategiska fokusområden.

KI:s uppdrag

Karolinska Institutets (KI:s) uppdrag är att bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt att bedriva forskning och utvecklingsarbete. I uppdraget ingår även att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.

Verksamheten ska bedrivas effektivt, enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen, ha en tillförlitlig och rättvisande redovisning samt hushålla väl med statens medel.

Strategiska fokusområden för att nå KI:s vision

Ett brett samarbete och konstruktiva dialoger mellan universitetsledning och studenter, medarbetare och chefer i KI:s verksamhet har resulterat i nio strategiska fokusområden. De fokuserar på vad KI behöver i närtid för att utvecklas och uppfylla vår vision. Nu pågår arbetet med att konkretisera varje fokusområde. Att utveckla en gemensam styr-, planerings- och uppföljningsprocess för verksamheten är ett av uppdragen inom ramen för detta arbete.

Verksamhetsplan och budget i PDF för utskrift

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C4.Neurovetenskap
  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID