Hit kan du vända dig om du är utsatt

Här finns kontaktuppgifter för medarbetare och studenter som har utsatts för, eller har uppmärksammat, diskriminering, kränkningar eller andra typer av incidenter på KI.

Vid KI råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkningar. KI och arbetsgivarföreträdare är enligt lag skyldiga att agera vid kännedom om dessa händelser. Det som anmälts ska utredas enligt KI:s riktlinjer.

En utredning:

 • syftar till att klarlägga omständigheterna kring de uppgivna missförhållandena
 • ligger till grund för att, i förekommande fall, ett beslut kan fattas om åtgärder för att upphöra det ovälkomna beteendet
 • ska genomföras skyndsamt, objektivt och rättssäkert
 • ska dokumenteras och följas upp
Trött
Foto: GettyImages.

Om du har blivit utsatt

Du bör i första hand kontakta en chef i din närhet eller HR på din institution. I KI:s riktlinjer finns ytterligare information om olika kontaktvägar. 

 • Det är du som känner dig utsatt som avgör om handlingen eller beteendet är ovälkommet.
 • Reagera genast om du känner dig utsatt.
 • Klargör för den som har utsatt dig att beteendet är ovälkommet från din sida.
 • Kontakta vid behov någon av de kontaktpersoner som finns listade nedan för att få hjälp.
 • ​Informera din närmaste chef. Om det inte är lämpligt - vänd dig till chefen över din chef, administrativ chef/motsvarande eller någon av de övriga kontaktpersonerna enligt nedan.

Kontakt

A laptop
Foto: GettyImages.

Rapportera incidenter

Genom KI:s incidentrapporteringssystem kan du:

 • påtala trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling
 • lämna synpunkter eller förbättringsförslag gällande din studie- eller arbetsmiljö
 • få möjlighet att göra en anonym anmälan - dock finns det risk att en utredning inte kan genomföras därför att det fattas personliga uppgifter.