Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer för arbetsanpassning- och rehabilitering inklusive förebyggande av ohälsa .

  • Diarienummer: 1-652/2018
  • Dnr föreg. version: 4-480/0820
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Rektor
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
  • Beredning med: Rektor/prorektor/universitetsdirektör

Sammanfattning av riktlinjerna

Arbetsgivares arbetsmiljöansvar innefattar att ha en organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet samt att anpassa arbetsförhållandena efter de anställdas olika fysiska och psykiska förutsättningar. Karolinska Institutet (KI) har som arbetsgivare rehabiliteringsansvar för alla anställda under hela anställningstiden. Ansvaret för arbetsanpassning och rehabilitering omfattar även doktorander med anställning. För att KI ska kunna fullgöra det lagstadgade rehabiliteringsansvaret, finns rektors delegationsordning där bland annat ansvar för det reella rehabiliteringsarbetet på individnivå fördelas till prefekter/motsvarande. Prefekter har möjlighet att fördela detta ansvar vidare till underställda chefer.

Arbetsgivaren har skyldighet att driva ett effektivt rehabiliteringsarbete och att genomföra de arbetsanpassningar och rehabiliteringsinsatser som är nödvändiga för att underlätta en sjukskriven medarbetares återgång i arbete.

Riktlinjerna i sin helhet