Rutin att välja och utse skyddsombud vid Karolinska Institutet

Välja och utse skyddsombud

  • Endast personer som är fackligt anslutna utses till skyddsombud på KI. Detta är ett beslut som fattats gemensamt av de fackliga organisationerna.
  • Skyddsombud väljs av de anställda på arbetsplatsen och utses sedan formellt av arbetstagarorganisationerna på arbetsstället.
  • Valet av skyddsombud genomförs i regel genom öppen eller sluten omröstning.  Inom KI samlar det lokala skyddsombudet eller annan initiativtagare, t.ex. arbetsmiljögruppen vid institutionen/motsvarande, personalen på arbetsstället (skyddsområdet) och väljer skyddsombud.
  • Ett skyddsområde kan omfatta allt mellan en eller flera avdelningar till en specifik arbetsgrupp, likväl ett geografiskt område såsom en korridor eller ett våningsplan.
  • Skyddsombudet företräder samtliga anställda (organiserade såväl som oorganiserade) inom sitt skyddsområde.
  • Skyddsombudet ska vara väl förtrogen med det arbete som utförs inom dess skyddsområde, samt ha insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor.
  • Information om skyddsombudsvalet ska gå ut till alla berörda vid arbetsplatsen i god tid. Valprocess under pågående mandatperiod följer samma rutin.

Mandatperiod

Mandatperioden är tre år, enhetligt inom KI. Medarbetare som utsetts till skyddsombud kan gå in eller ur uppdraget närhelst under pågående mandatperiod. Huvudskyddsombudet aviserar när mandatperioden börjar gå mot sitt slut och informerar om att det är dags för nytt val av skyddsombud.

Anmälan av skyddsombud

En KI-intern anmälningsblankett ska alltid användas och sändas till huvudskyddsombudet som dokumenterar och underrättar KI:s centrala HR-avdelning. När skyddsombudet har registrerats hos arbetsgivaren (KI) skickar huvudskyddsombudet en skriftlig bekräftelse om detta till skyddsombudet. Först då skyddsombud är tydligt anmälda till arbetsgivaren får de rätt att agera i rollen, i enlighet med arbetsmiljölagen. Observera att lokalt underrättar skyddsombudet själv sin närmaste chef. Tänk även på att informera och anslå om skyddsorganisationen (mall finns för detta).

Val av huvudskyddsombud

Huvudskyddsombud väljs av skyddsombuden för samma mandatperiod som övriga lokala skyddsombud. Skyddsområdena för KI:s tre huvudskyddsombud är indelade på följande sätt:

  1. KI-verksamheterna på Campus Solna, SciLifeLab och ETV/Swetox
  2. KI-verksamheterna på Karolinska Universitetssjukhusen i Solna och Flemingsberg, S:t Eriks ögonsjukhus samt Danderyds sjukhus, NOVUM, Neo samt Framtidens lab (ANA8)
  3. Institutionen för odontologi, KIB (Flemingsberg) samt verksamheterna på ANA23 (Flemingsberg).

För ytterligare information kontakta huvudskyddsombuden.

PE
Innehållsgranskare:
2023-12-19