Regler för ensamarbete

 • Diarienummer: 1-714/2018
 • Dnr föreg. version: 4427/09-204
 • Beslutsdatum: 2018-10-30
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Beslut: Rektor
 • Dokumenttyp: Regler
 • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
 • Beredning med: Arbetsmiljönämnden, fackliga organisationer samt Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
 • Revidering med avseende på: Dokumentmall, spårbarhet och lagstöd

Syfte

I första hand minimera förekomsten av ensamarbete på Karolinska Institutet (KI) och i andra hand förebygga de risker som kan vara förenade med ensamarbete som bedömts vara nödvändigt för verksamheten. 

Tillämpningsområde

Föreliggande regler omfattar alla som utför arbete eller studerar på KI. 

Utgångspunkt

Ensamarbete ska begränsas och om möjligt undvikas helt. Med ensamarbete menas arbete som utförs av arbetstagare i fysisk och/eller social isolering från andra människor. Med fysisk isolering menas att arbetstagaren inte kan få kontakt med andra utan att använda tekniska kommunikationsmedel. Med social isolering menas att arbetstagaren inte kan räkna med hjälp från andra i kritiska situationer eller risksituationer på grund av arbetsförhållandena (hämtat ur AFS 1982:03 Ensamarbete).

Om ensamarbete inte kan undvikas ska ansvarig chef alt. prefekt (enligt nedan) tillsammans med skyddsombud och berörd medarbetare/student genomföra en riskbedömning. Riskbedömningen ska bland annat utmynna i konkreta åtgärder som behöver genomföras för att ensamarbetet ska kunnat utföras säkert. 

Om ensamarbete ska tillåtas måste riskbedömningen visa att godtagbar psykisk och fysisk säkerhet kan erhållas utan att annan person är närvarande under arbetet/studierna. 

Vid laboratoriearbete i synnerhet ska relevant beredskap mot olyckor finnas. 

Ansvarig chef (för medarbetare) respektive prefekt eller den prefekten har vidaredelegerat till (för studenter)

 • ska initiera, genomföra och dokumentera riskbedömning tillsammans med skyddsombud och berörd medarbetare/student samt vidta de åtgärder som behövs, 
 • ska upprätta beredskapsplan: "Om något händer",
 • ska se till att utbildning och information ges för att minimera olycksfallsrisker,
 • ska följa upp vidtagna förebyggande åtgärder om ensamarbete måste förekomma. 

Medarbetarens/studentens ansvar

 • följa de rutiner som upprättas efter riskbedömningen,
 • använda särskild skydds- eller arbetsutrustning om riskbedömningen visar att det behövs,
 • delta i utbildning och ta del av information som ges för att minimera olycksfallsrisker.
 • om incidenter inträffar - ska medarbetare rapportera detta till sin närmaste chef och studenter ska rapportera till den som ansvarar för kursavsnittet.

Riktlinjerna i sin helhet

Tillämpliga lagar och föreskrifter

Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen

AFS 1982:3 Ensamarbete

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2018:4 Smittrisker

Arbetsmiljöverket

PE
Innehållsgranskare:
2024-04-23