Regler avseende minderåriga som vistas på Karolinska Institutet

Diarienummer: 1-713/2018

Beslutsfattare: Rektor

Beslutsdatum: 2018-10-30

Giltighetstid: Tillsvidare fr.o.m. 2018-11-01 

Handläggande organisation: HR-avdelningen

Beredning med: Arbetsmiljönämnden, fackliga organisationer samt Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd 

Dokumenttyp: Regler

Syfte 

Skapa säkra förutsättningar för att minderåriga, som vistas i Karolinska Institutets (KI:s) verksamheter, inte ska utsättas för risker att skada sig, fysiskt eller psykiskt. Bidra till att ungdomar får en positiv upplevelse av KI. 

Tillämpningsområde 

Dessa regler avser minderåriga, det vill säga barn och ungdomar som ej fyllt 18 år, när de genomgår utbildning, deltar i praktik, arbetar eller besöker KI:s verksamheter. 

Ansvar 

Prefekt/motsvarande är ansvarig för att dessa regler efterlevs på respektive institution/motsvarande. Det direkta och praktiska skyddsansvaret för minderåriga, inklusive praktikanter, ligger på den som bedriver verksamheten där den minderårige vistas. Olycksfallsrisken i t.ex. laboratorielokaler ska särskilt bedömas och hanteras. 

Minderåriga i praktik 

Det direkta skyddsansvaret för minderåriga vilar på den som ansvarar för verksamheten 

där arbetet/praktiken utförs. Inom KI innebär det att det är prefekten/motsvarande som avgör i vilken verksamhet det är lämpligt att ta emot minderåriga i praktik. Skolhuvudmannen som eleven kommer från har en viktig roll vid val av praktikplats utifrån skolans kunskap om vad som är lämpligt för den enskilde eleven. Det är viktigt med informationsutbyte mellan skolan och institutionen/motsvarande och att en riskbedömning genomförs av sådant som är väsentligt för elevens hälsa och säkerhet. 

Minderårigas arbetsuppgifter 

Några viktiga krav i föreskrifterna om minderåriga som KI måste hantera: 

  • Genomföra riskbedömning inför val av verksamhet och typ av arbete som är lämpligt för minderåriga. Skyddsombud ska ha möjlighet att delta i detta (4 § AFS 2012:3). 
  • Vidta förebyggande åtgärder t.ex. riktade hälsoundersökningar, handledning och anpassningar (5-6 §§ AFS 2012:3). 

Det finns också särskilda bestämmelser för vissa riskfyllda arbeten: 

Exempel på arbetsuppgifter som är förbjudna (observera att det i AFS 2012:3 Minderåriga anges vissa undantag för lärarledd undervisning eller yrkesutbildning) 

  • Arbete med försöksdjur. 
  • Arbete med vissa farliga ämnen/agens (läs mer i Bilaga 1 till AFS 2012:3). 

Exempel på arbetsuppgifter som är helt förbjudna: 

  • Arbete med experimentell cancerforskning eller arbete som utförs i samma lokal som sådant forskningsarbete. 
  • Arbete där mikroorganismer, som tillhör riskklass 3 och 4, hanteras. 

Tillämpliga lagar och föreskrifter 

Arbetsmiljölagen (ffa Kapitel 5) 

AFS 2012:3 Minderåriga 

AFS 1990:11 Arbete med försöksdjur 

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning 

AFS 2018:4 Smittrisker 

AFS 2011:2 Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer 

AFS 2012:2 Belastningsergonomi 

AFS 2011:19 Kemiska hälsorisker 

www.av.se

Arbetsmiljöverket har även publicerat en handbok som stöd för arbetsgivare med flera. 

Tillfälliga besök av minderåriga i KI:s verksamheter 

Endast kortvariga besök under ordnade former med avsikten att visa en minderårig KI:s verksamheter är tillåtna. Sådana tillfälliga vistelser behöver inte regleras såvida inte arbets-/studieplatsen är sådan att besöket kan innebära risker eller vara störande. Undantag från detta kan beviljas av prefekt/motsvarande och då endast i kontors-lokaler där den minderåriges vårdnadshavare/motsvarande har fullständig uppsikt. 

2024-06-17