Riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa

Karolinska Institutets (KI:s) vision och värdegrund är utgångspunkt för riktlinjerna gällande arbetsmiljö och hälsa. Riktlinjerna uttrycker arbetsgivarens viljeinriktning och åtaganden och ska vara ett stöd i genomförandet av KI:s övergripande uppdrag att genom utbildning och forskning arbeta för alla människors hälsa.

 • Diarienummer: 1-711/2018
 • Dnr föreg. version: 1-663/2013
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Beslut: Rektor
 • Dokumenttyp: Riktlinjer
 • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
 • Beredning med: Arbetsmiljönämnden, fackliga organisationer, samt Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd.
 • Revidering med avseende på: Dokumentmall, spårbarhet och krav i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

Sammanfattning av riktlinjerna

Föreliggande riktlinjer utgör tillika KI:s arbetsmiljöpolicy, i enlighet med AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Syfte

KI:s arbetsmiljö ska främja medarbetares och studenters hälsa i arbete och studier så att de har förutsättningar att utföra ett kreativt, innovativt och hållbart arbete som leder till utbildning och forskning av mycket hög kvalitet.

Tillämpningsområde

Riktlinjerna gäller för medarbetare och studenter som verkar på KI. Arbetsmiljö- och hälsoarbetet ska präglas av en helhetssyn där alla arbetsmiljöfaktorer bedöms och hanteras.

Övergripande mål

KI ska vara en trygg och säker arbets- och studieplats som kännetecknas av tydlighet när det gäller organisation och ansvarsfördelningar samt ett aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Arbets- och studiemiljön på KI ska kännetecknas av ett gott socialt klimat med ömsesidig respekt, hänsyn och ansvarstagande, ett uppmuntrande och rättvist ledarskap samt delaktighet och handlingsutrymme. Det ska även finnas förutsättningar för reflektion och återhämtning i arbetet/studierna.

KI:s arbetsmiljöarbete ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbete och studier. Om tillbud och arbetsskador ändå inträffar ska de hanteras (för att förebygga att liknande händelse inträffar igen) och dokumenteras i det interna incidentrapporteringssystemet för medarbetare och studenter. 

Institutionerna/motsvarande ska i sina lokala verksamhetsplaner formulera egna mål med åtföljande aktiviteter avseende den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Måluppfyllelse följs och följs upp vid årliga skyddsronder, i medarbetarsamtal, i enkätbaserade medarbetar- och studentundersökningar, i institutionernas verksamhetsberättelser, vid internrevisionens genomgångar samt vid de årliga uppföljningarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet som genomförs i KI:s lokala arbetsmiljögrupper.

Ansvar för att nå målen

Det är ett ömsesidigt och gemensamt ansvar för alla som arbetar och studerar på KI att medverka och bidra till god arbetsmiljö och hälsa. KI:s ledning ska arbeta med strategiska och samordnade insatser för att stödja och skapa förutsättningar för institutionernas och de gemensamma funktionernas arbetsmiljö- och hälsoarbete. Institutioner/motsvarande ska avsätta resurser, genomföra åtgärder samt löpande följa upp sitt arbetsmiljö- och hälsoarbete för medarbetare och studenter. Chefer/ledare ska utöva ett tydligt och stödjande ledarskap som främjar fysiskt och psykiskt välbefinnande samt aktivt leda det lokala arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Medarbetare och studenter ska ta ansvar för sitt eget välbefinnande och aktivt medverka till god säkerhet och ett gott arbetsklimat.

Riktlinjerna i sin helhet

Tillämpliga lagar och föreskrifter

 • Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
 • Diskrimineringslagen
 • Socialförsäkringsbalken AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö