Skip to main content

Datahanteringsplaner

Kvalitetssäkrad och korrekt hantering av data underlättas ofta med en genomtänkt datahanteringsplan (DHP). Forskningsfinansiärer både nationellt och inom Europa och USA kräver numer att man som forskare skriver en datahanteringsplan för sitt forskningsprojekt. Detta gäller i dagsläget för Karolinska institutets del främst beviljade projekt från Vetenskapsrådet, Horizon 2020, European Research Council och många amerikanska finansiärer.

Vetenskapsrådet

Forskare på KI som blir beviljade medel från Vetenskapsrådet ska från och med 2019 skriva en datahanteringsplan för sitt projekt. Man behöver däremot inte skicka in den till Vetenskapsrådet, men den ska finnas på plats när du påbörjar ditt projekt och det är viktigt att hålla den uppdaterad under projektets gång.

Så snart det kommer mer utförliga instruktioner och information från Vetenskapsrådet kommer vi publicera det på den här webbsidan.

”Från och med 2019 kommer du som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet att behöva en plan över hur den forskningsdata som genereras inom ditt projekt ska hanteras. Du ska inte skicka in datahanteringsplanen till oss när du söker forskningsmedel, men din medelsförvaltare ska ansvara för att en plan kommer att finnas på plats när du påbörjar ditt projekt eller motsvarande, och att planen underhålls.
Mer information om vårt arbete med öppen tillgång till forskningsdata och datahanteringsplaner kommer att finnas på Vetenskapsrådet.se inom kort.”

Källa: Vetenskapsrådet, 2019 måste alla som får bidrag av oss ha en datahanteringsplan
Länkar
Svensk Nationell Datatjänsts (SND): Checklista för datahanteringsplan
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF): Rekommendation för datahanteringsplan

Horizon 2020

Från 2017 omfattas samtliga beviljade H2020-projekt av ”the Open Research Data pilot” (ORD). Det innebär även att för samtliga H2020-projekt i praktiken beviljade från 2018 och framåt bör tillhandahålla en datahanteringsplan (DHP), senast 6 månader efter att H2020-projektet startats.

Alternativet att inte skriva en datahanteringsplan för sitt H2020-projekt är om man begärt ”opt out” och därmed inte deltar i den Öppna Data-piloten. H2020 uppmuntrar alla att skriva en datahanteringsplan oavsett, men det är på frivillig basis om man begärt ”Opt out” (läs mer nedan om "opt out").

En datahanteringsplan för ett H2020-projekt ska beskriva hur du hanterar dina forskningsdata under hela dess livscykel. Som ett led i att göra dina data FAIR bör din datahanteringsplan beskriva:

 • Hanteringen av forskningsdata både under och efter projektets slut
 • Vilka data som kommer samlas in, processas och/eller genereras
 • Vilken metod och vilka standarder som kommer tillämpas
 • Om data kommer kunna delas/publiceras open access
 • Hur data ska kureras och bevaras (även efter projektets slut).

Känsliga data – “Opt Out”

Forskningsprojekt inom H2020 kan välja bort öppen tillgång till forskningsdata. Detta kallas ”opt out” och gäller då data som av olika anledningar är känsliga eller t.ex. belagda med sekretess. ”Opt out” kan motiveras och begäras under alla stadier av ett forskningsprojekt.

Kostnader

Kostnader i samband med att öppet tillgängliggöra forskningsdata, och även att skriva datahanteringsplaner ger grund för att ansöka om ekonomiskt stöd för alla H2020-anslag.

European Research Council (ERC)

Följande punkter ska adresseras i datahanteringsplanen för ERC-finansierade projekt som deltar i EU:s ORD-pilot:

 • Göra det möjligt att hitta projektets data.
 • Göra projektets data öppet tillgängliga (Open Access).
 • Göra projektets data interoperabla.
 • Öka återanvändningen av projektets data.
 • Allokering av resurser och datasäkerhet.

Datahanteringsplanen ska dessutom specificera om och varför vissa dataset inte görs öppet tillgängliga och anledningen till detta ska också anges.

Länkar
ERC mall för datahanteringsplaner.
Guidelines on Implementation of Open Access to Scientific Publications and Research Data in projects supported by the European Research Council under Horizon 2020.

FAIR-principerna

EU och Horizon 2020 anger att forskningsdata ska uppfylla de så kallade FAIR-principerna. I december 2018 har även Vetenskapsrådet publicerat dessa principer i en svensk rapport ”Kriterier för FAIR forskningsdata”. Indirekt innebär detta att man även behöver ta FAIR-principerna i beaktande när man hanterar sina data och sin datahanteringsplan.

Begreppet FAIR står för att data ska vara

 • Sökbara (Findable)
 • Tillgängliga (Accessible)
 • Interoperabla (Interoperable)
 • Återanvändningsbara (Reusable).

Kontakt

Har du frågor om datahanteringsplaner? Kontakta Research Data Office: rdo@ki.se