FAIR-principerna

EU och Horizon 2020 anger att forskningsdata ska uppfylla de s.k. FAIR-principerna. Även stora initiativ som European Open Science Cloud (EOSC) ansluter till FAIR. Vetenskapsrådet har publicerat dessa principer i en svensk rapport ”Kriterier för FAIR forskningsdata”.

Indirekt innebär detta att man även behöver ta FAIR-principerna i beaktande när man hanterar sina data och även sin datahanteringsplan.

Begreppet FAIR står för att data ska vara

  • Sökbara (Findable)
  • Tillgängliga (Accessible)
  • Interoperabla (Interoperable)
  • Återanvändningsbara (Reusable).

Forskningsdata behöver inte nödvändigtvis vara i digital form ursprungligen, såsom handskrivna historiska dokument, men för att kunna tillgängliggöras effektivt och göras FAIR behöver forskningsdata vara i digital form.

FAIR-principerna för forskningsdata spelar en viktig roll i målen för öppen vetenskap (Open Science).

Europeiska rådet år 2016 antog öppen vetenskap och återanvändningen av forskningsdata som en viktig prioritering. EU-kommissionen har i sin agenda för öppen vetenskap satt som mål att göra FAIR datahantering till norm för all EU-finansierad forskning före 2020.

Syftet med att eftersträva FAIR som koncept bör i första hand vara att främja god datahantering och ökad kvalitet i den vetenskapliga produktionen och att förbättra förutsättningarna för ny forskning och innovation, inte att uppfylla bedömningskriterier. Kriterier för FAIR bör användas som stöd och målbild snarare än som instrument för bedömning, utvärdering eller tillsyn, vilket skulle kunna ha oönskade styreffekter.

Kriterierna beskrivna

En mer ingående beskrivning och detaljerad vägledning kring respektive kriterium nedan finns i rapporten Kriterier för FAIR forskningsdata. På s.56 finns dessutom en sammanfattande tabell på svenska och engelska.

Sökbara (Findable)

F1. Data och metadatahar en globalt unik identifierare.
F2. Data beskrivs med utförliga maskinläsbara metadata6 på ett sätt som möjliggör att sökningar kan processas maskinellt.
F3. Metadata innehåller identifieraren till det data som beskrivs.
F4. Metadata, och om tillämpligt data, går att hitta genom en sökbar webbtjänst.

Tillgängliga (Accessible)

A1. Metadata, och om tillämpligt data, kan nås via sina identifierare och läsas av och ges tillgång till via ett standardiserat kommunikationsprotokoll.
A1.1. Digitala objekt kan nås och läsas av på ett öppet, kostnadsfritt och generellt implementerbart sätt.
A1.2. Det är möjligt att skapa olika användarroller och mekanismer för verifiering av användare och accesskontroll för tillgång till digitala objekt, när så är nödvändigt.
A2. Metadata finns tillgängliga även när data inte längre finns tillgängliga.

Interoperabla (Interoperable)

I1. Metadata och data redovisas enligt semantiska beskrivningar som är standardiserade, dokumenterade och tillgängliggjorda.
I2. Vokabulärer, terminologier eller ontologier som används är vedertagna och kontrollerade och beskrivningar av dessa finns tillgängliga.
I3. Relationer mellan olika data och metadata beskrivs på ett sätt som möjliggör att sammanhang kan förstås.

Återanvändningsbara (Reusable)

R1.1. Digitala objekt innehåller olika typer av kontextuella beskrivningar som möjliggör förståelse och att avgöra om data passar för syftet med återanvändningen.
R.1.2. Villkor för hur informationen kan användas är angivna.
R.1.3. Datas och metadatas proveniens beskrivs i detalj.

FAIR-principerna och vetenskapliga publikationer

Kungliga biblioteket fick i uppdrag att ta fram kriterier för att kunna bedöma i vilken utsträckning vetenskapliga publikationer som helt eller delvis tagits fram med offentlig finansiering uppfyller FAIR-principerna. Kriterierna ska möjliggöra en bedömning av om vetenskapliga publikationer uppfyller det nationella målet om att bli öppet tillgängliga direkt då de publiceras. Kungliga biblioteket ska utifrån de bedömningskriterier som tas fram också föreslå en metod som ska kunna visa en samlad bild av i vilken utsträckning vetenskapliga publikationer och forskningsdata uppfyller FAIR-principerna. Uppdraget ska redovisas 28 februari 2019. I mars 2018 publicerades blogginlägget Swepub : tillräckligt FAIR?

Läs mer om FAIR-principerna för publikationer.

Rapporter och guidelines

FAIR Toolkit från Pistoia Alliance med exempel

EUDAT checklista för FAIR utvärdering

Kriterier för FAIR forskningsdata : Redovisning av regeringsuppdrag att ta fram bedömningskriterier för att följa vägen mot ett öppet vetenskapssystem

Vetenskapliga publikationer och FAIR-principerna – Bedömningskriterier och metod för att kunna följa utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem

Turning FAIR into reality : Final report and action plan from the European Commission expert group on FAIR data

Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020

The FAIR data principles

The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship

A FAIRy tale book

Organisationer och infrastrukturer

Organisationer, infrastrukturer, initiativ och projekt som utvecklar och / eller stödjer FAIR-principerna:

Fair Data Expert Group, EU

European Open Science Cloud (EOSC) en infrastrukturutveckling där forskningsdata och metadata ska göras FAIR och maskinläsbara.

Nordic E-infrastructure Collaboration (NeIC)

GO FAIR initiative - GO (Go Open) FAIR är ett bottom up-initiativ som arbetar för att främja implementeringen av FAIR-principerna och den praktiska implementeringen av EOSC. Initiativet startades 2017 av Nederländerna och Tyskland.

FORCE11 - The Future of Research Communications and e-Scholarship

FAIR Metric Group

SUHF:s nationella arbetsgrupp för forskningsdata

ELIXIR

National Institutes of Health (NIH) leder det fyraårigt (2017–2020) pilotprojektet NIH Data Commons för att utreda det bästa sättet att ge tillgång till öppna forskningsdata i enlighet med FAIR-principerna. Projektet omfattar bland annat BD2K (Big Data 2 Knowledge), ett initiativ som spänner över samtliga NIH-institut och ska testa möjligheterna att göra digitala objekt tillgängliga genom en molnbaserad samarbetsplattform och därmed ge fler forskare tillgång till biomedicinska data.

Kontakta Research Data Office

Vid frågor kring FAIR-principerna, kontakta oss på rdo@ki.se.

HE
Innehållsgranskare:
2023-11-10