Varför ska forskning dokumenteras?

Forskningsdokumentation vid KI bör göras på ett sådant sätt att det är möjligt för medarbetare och externa kamrater att följa och granska forskningen.

Data som produceras inom forskning vid ett lärosäte har vanligtvis detta som huvudman. De forskningsdata som anställda forskare samlar in eller genererar genom ett forskningsprojekt tillhör lärosätet. KI äger all dokumentation och forskningsdata du skapar vid universitetet. Detta gäller även vid extern finansiering. Detta medför att KI har ett ansvar att skydda data från bl.a. obehörig åtkomst, samt att KI bestämmer över i vad mån forskningsdata ska lämnas ut i enlighet med t.ex. offentlighetsprincipen.

För forskningsprojekt som bedrivs i samarbete med andra universitet eller intressenter är det viktigt att upprätta avtal för att reglera samverkan och ägande av forskningsresultat. Vid samverkan där resultat ska överföras eller på annat sätt göras tillgängliga för en samarbetspartner ska KI säkerställa forskarens samtycke att överföra eller licensiera de immateriella rättigheterna till partnern.

Om du lämnar KI får du inte utan tillstånd ta med dig forskningsdata till det nya lärosätet. Om du vill ha fortsatt tillgång till data kan du tillsammans med det nya lärosätet anlita offentlighetsprincipen och begära att få data utlämnade.

I Sverige har du däremot som akademisk forskare upphovsrätten till det forsknings- och utbildningsmaterial som du skapar, liksom ägandet till dina patenterbara uppfinningar (det så kallade "Professor's privilegium" eller sv. "Lärarundantaget").

Förutom dina skyldigheter gentemot KI, motiverar ett antal skäl forskningsdokumentation:

ki eln
 • Forskningsetik. Att hålla din forskning organiserad genom dokumentation är en av de grundläggande principerna för forskningsetik. Vidare är korrekt dokumentation nyckeln till att kunna redovisa forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, 2017).
   
 • Spårbarhet och reproducerbarhet. För granskning och felsökning av datainsamling och analys har dokumentation en viktig roll. Detsamma gäller för reproduktion av forskningsresultat. Dokumentation om data ("metadata") är viktigt för att verifiera eller förfalska resultaten.
   
 • Anklagelser om felaktig uppförande och bedrägeri. I händelse av anklagelser om felaktig uppförande eller bedrägeri är det avgörande att kunna visa dokumentation på vad som har gjorts, av vem och när.
   
 • Samarbete. Dokumentation är avgörande för att undvika onödig duplicering av forskningsaktiviteter och för att förbättra samarbetet mellan forskare.
   
 • Arv. Arkiverad forskningsdokumentation är en del av KI: s arv och en resurs för historiker och vetenskapsforskare.
   
 • Immateriella rättigheter och patent. Dokumentation av intellektuellt arbete är en förutsättning för patentansökningar.
   
 • Dokumentation säkerställer att juridiska krav uppfylls.

Kontakta Research data office

Vid frågor kring forskningsdokumentation kontakta oss på rdo@ki.se.

NV
Innehållsgranskare:
2023-09-28