FAIR-principerna

FAIR-principerna spelar en viktig roll i arbetet för öppen vetenskap. De beskriver några av de mest centrala riktlinjerna när det gäller hur forskningsdata, vetenskapliga publikationer, forskningsmetoder och öppna lärresurser lättare ska kunna förstås och återanvändas.

Illustration av FAIR-principerna
Illustration av FAIR-principerna Foto: KIB

FAIR-principerna och öppen tillgång 

FAIR är en uppsättning principer och kriterier som syftar till att göra olika typer av forskningsresultat mer tillgängliga och användbara.  

FAIR är en förkortning som står för  

 • Findable (sökbara)
 • Accessible (tillgängliga)
 • Interoperable (interoperabla/kompatibla)
 • Reusable (återanvändningsbara).

FAIR-principerna introducerades internationellt 2016 med syfte att förbättra möjligheterna för återanvändning av forskningsdata. Bakom principerna stod en grupp med representanter från bland annat akademi, finansiärer och vetenskapliga förlag.

Principerna används numera även för flera olika typer av forskningsresultat, inte enbart för forskningsdata. Forskningsresultat som uppfyller FAIR-principerna blir sökbara och återanvändbara för exempelvis forskning, innovationer och nya tjänster.  

De nationella riktlinjerna för öppen vetenskap publicerades i januari 2024 lyfter särskilt fram vikten av FAIR inom ett flertal områden av vetenskapliga forskningsresultat. 

FAIR och Karolinska Institutet

Karolinska institutet har flera policys och riktlinjer som anger hur du bör arbeta med FAIR som forskare på KI. Exempel på detta är Policy för öppen tillgång till forskningsdata (policyn är beslutad men ännu ej publicerad) och Policy för öppen publicering vid Karolinska Institutet.

Sedan 2020 finns inrättat en arbetsgrupp för öppen vetenskap som rapporterar till Kommittén för forskning. 

FAIR-principerna och forskningsdata

Forskningsfinansiärer som Vetenskapsrådet, Forte, EU och Horizon Europe mfl. Anger att forskningsdata ska uppfylla de så kallade FAIR-principerna. Även initiativ som European Open Science Cloud (EOSC) ansluter till FAIR-principerna. 

FAIR-principerna för forskningsdata spelar en viktig roll i målen för öppen vetenskap. I Karolinska institutets vision 2030 anges även att ”KI ska aktivt bidra till öppen tillgång till forskningsdata". FAIR finns även med i KI:s Policy för öppen tillgång till forskningsdata (policyn är beslutad men ännu ej publicerad)

Det är av vikt oavsett om forskningsdata kan delas och publiceras öppet eller ej att de hanteras och beskrivs korrekt enligt FAIR. Man behöver därför ta FAIR-principerna i beaktande när man hanterar sina forskningsdata och även i sitt projekts datahanteringsplan

Begreppet FAIR står för att forskningsdata ska vara:

 • Sökbara: Hur kan man hitta forskningsdata?  
 • Tillgängliga: Hur får man tillgång till forskningsdata?  
 • Kompatibla/Interoperabla: Ansluter forskningsdata och metadata till vedertagna standarder och format?
 • Återanvändningsbara: Kan andra återanvända data i framtiden?

Syftet med att eftersträva FAIR som koncept bör i första hand vara att främja god datahantering och ökad kvalitet i den vetenskapliga produktionen och att förbättra förutsättningarna för ny forskning och innovation.  

 • Börja planera för FAIR datahantering och publicering redan i början av ditt forskningsprojekt.
 • Beskriv, dokumentera och hantera dina data enligt FAIR-principerna löpande under forskningsprojektets gång. 
 • När du ska publicera ditt manuskript behöver du oftast skaffa en beständig identifierare (till exempel DOI) till även dina underliggande forskningsdata. Detta underlättar även möjligheten att i manuskriptet kunna referera till ett specifikt dataset.
 • Är min artikel sammankopplad med dess underliggande forskningsdata via en DOI – till exempel i ett Data availability statement i artikeln?
 • Välj ett lämpligt repositorium där du kan tillgängliggöra ditt projekts forskningsdata. Till exempel Karolinska Institutets KI Data Repository.

Behöver du veta mer om FAIR forskningsdatahantering och forskningsdatapublicering kan du läsa mer på Research Data Office webbsidor, särskilt Publicera och dela forskningsdata – en översikt

Eller kontakta oss direkt på rdo@ki.se.  

FAIR-principerna och vetenskapliga publikationer

Kungliga biblioteket (KB) har tagit fram kriterier för att kunna bedöma i vilken utsträckning vetenskapliga publikationer som helt eller delvis tagits fram med offentlig finansiering uppfyller FAIR-principerna. Kriterierna ska möjliggöra en bedömning av om vetenskapliga publikationer uppfyller det nationella målet om att bli öppet tillgängliga direkt då de publiceras.  

Kungliga biblioteket ska utifrån de bedömningskriterier som tas fram föreslå en metod som ska kunna visa en samlad bild av i vilken utsträckning vetenskapliga publikationer och forskningsdata uppfyller FAIR-principerna.  

 • Interoperable – Kompatibla : Om ORCID finns bör det finnas angivet i publikationen samt dess metadata på ett standardiserat sätt. 
 • Reusable – Återanvändbara: Licensinformation finns angivet i publikationen och dess metadata på ett standardiserat sätt.

Om FAIR-principerna för publikationer 
Vetenskapliga publikationer och FAIR-principerna – Bedömningskriterier och metod för att kunna följa utvecklingen mot ett öppet vetenskapssystem.

FAIR-principerna och forskningsmetoder

För att underlätta maskinell återanvändning av forskningsmetoder, där så är möjligt och lämpligt, behöver forskningsmetoder förses med tillräckliga metadata för att uppfylla FAIR-principerna. Stöd för etablering av standarder och gemensamma tillvägagångssätt behöver därför utvecklas.

Att tillgängliggörandet av forskningsmetoder sker på ett sådant sätt och med tillräckliga metadata att FAIR-kriterierna uppfylls. 

FAIR-principerna och infrastrukturer

Det finns ett särskilt behov av att använda etablerade standarder och lösningar för att länka samman forskningens olika produkter, vilka kan vara utspridda på flera platser. Användningen av beständiga identifierare, ofta en DOI, är avgörande för långsiktig varaktighet i kopplingar mellan olika typer av forskningsresultat, exempelvis forskningsdata, publikationer och forskningsmetoder.  

Det är genom utvecklandet och användningen av etablerade och robusta standarder och tjänster som tillgängliggörande i enlighet med FAIR-principerna blir möjligt. Det underlättar även uppföljning och utvärdering av öppen vetenskap och bidrar därigenom till utveckling.

På Karolinska Institutet pågår just nu ett större infrastrukturprojekt för tillgängliggörande av data där ett institutionellt repositorium är under utveckling: KI Data Repository. 

KI Data Repository – publicera och dela dina forskningsdata 
 

FAIR-principerna och öppna lärresurser

Det är viktigt att öppna lärresurser och dess metadata delas med öppna licenser och i möjligaste mån i enlighet med FAIR-principerna, med syfte att främja spridning och återanvändning. 

Kontakta Research Data Office

Vid frågor kring FAIR-principerna, kontakta oss på rdo@ki.se.