Riktlinjer för forskningsdokumentation och datahantering vid Karolinska Institutet

Riktlinjer för forskningsdokumentation och datahantering vid KI sammanfattar hur forskning ska dokumenteras och hur forskningsdata ska hanteras genom hela livscykeln för data och riktar sig till alla som forskar vid KI.

  • Diarienummer: 1-20/2021
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Kommittén för forskning
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Research Support Office
  • Beredning med: Arbetsgrupp ur kommittén för forskning, referensgrupper med forskare kopplade till Research Data Office samt
    juridiska avdelningen

Sammanfattning av riktlinjerna

God forskningssed förutsätter att hela forskningsprocessen, från tanke och idé via insamling och analyser till resultat och spridning av forskningsresultat, dokumenteras och arkiveras på ett korrekt sätt. Det är även viktigt att all forskningsdata som samlas in eller framställs inom ett forskningsprojekt hanteras korrekt under hela processen. Forskning omgärdas av regelverk (lagar, förordningar, olika kodex och rekommendationer) som är till för att höja och säkerställa god vetenskaplig kvalitet och för att skydda forskningspersoner, försöksdjur, medarbetare och inte minst forskningens integritet och objektivitet. Dessa regelverk reglerar även hur forskningen ska dokumenteras. Dessa riktlinjer kompletterar styrdokumenten "Riktlinjer för forskning vid KI” och ”Sammanhållet kvalitetssystem vid KI", som mer övergripande reglerar forskningen vid Karolinska Institutet.

Riktlinjerna i sin helhet