Policy för öppen tillgång till forskningsdata

En policy för öppen tillgång till forskningsdata ska bidra till ökat tillgängliggörande av forskningsdata och god forskningssed samt främja god datahantering på KI. Ökat tillgängliggörande av forskningsdata förbättrar forskningens kvalitet, ökar dess genomslag, minskar dubbelarbete, förhindrar forskningsfusk och främjar innovation. Öppen tillgång till forskningsdata underlättar även granskning och verifiering av forskningsresultat.

  • Diarienummer: 1-84/2024
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Kommittén för forskning
  • Dokumenttyp: Policy
  • Handläggs av avdelning/enhet: CDO
  • Beredning med: Research Data Office, Arbetsgruppen för öppen vetenskap, vicerektorer, dekaner, prefekter och forskargruppsledare.

Sammanfattning av policyn

Karolinska Institutet (KI) ska aktivt bidra till öppen tillgång till forskningsdata, i linje med den nationella inriktningen för ett öppet vetenskapssystem. 

Principen är att tillgång till forskningsdata ska vara så öppen som möjligt och så begränsad som nödvändigt.

Riktlinjer för forskningsdokumentation och datahantering är kopplade till denna policy.

Allmänna principer för öppen tillgång till forskningsdata

Tillgängliggöra forskningsdata

KI strävar efter att alla forskningsresultat och forskningsdata ska vara öppet tillgängliga och publicerat tillgängligt på internet i enlighet med FAIR-principerna. Om forskningsdata inte kan göras fritt tillgängliga[1], ska man sträva efter att metadata tillgängliggörs öppet och att forskningsdata sedan tillgängliggörs vid förfrågan efter prövning. KI verkar för att upphovsrätten för publicering och återanvändning av forskningsresultat inte exklusivt överförs till kommersiella vetenskapliga förlag och forskningsdata ska inte tillgängliggöras via förlagens betaltjänster för tillgängliggörande av forskningsdata.

FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)[2]

Det är viktigt att forskningsdata, inklusive metadata, är sökbara, tillgängliga, interoperabla och återanvändningsbara - FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). KI stöder därför FAIR-principerna vid datahantering och tillgängliggörande av forskningsdata, samt när infrastruktur och stöd för forskningsdata utvecklas. 

Incitament

KI verkar för att öppen tillgång till forskningsdata värdesätts som vetenskapligt bidrag, och stödjer utvecklingen av metoder för att bedöma vetenskaplig kvalitet där öppen tillgång till forskningsdata vägs in.

Ansvar

Ytterst ansvarig för hanteringen av forskningsdata är rektor på lärosätesnivå och prefekten på institutionsnivå, dock fråntar detta inte ansvaret från den enskilda forskaren. 


 

[1] Det kan till exempel råda sekretess av olika skäl, bland annat i många fall om det rör sig om känsliga personuppgifter eller så kan det finnas skäl att skydda ur kommersiella intressen.

[2] Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, et al. “The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship.” Scientific Data 3, no. 1 (December 2016): 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18.

Policyn i sin helhet