Forskningsmedel för ledningsuppdrag inom utbildning

Rektor fattade 2015 beslut om att i en strategisk satsning avsätta medel för en forskningsresurs kopplat till ledningsuppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Högskolelagens 1 kap 3 § säger att "Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning" och för detta är det viktigt att de som ansvarar för utbildningen även bedriver aktiv forskning av hög kvalitet.

Syftet med satsningen är att göra ledningsuppdragen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå mer attraktiva och möjliggöra en akademisk meritering trots omfattande ledningsuppdrag vilket förväntas bidra till en starkare forskningsanknytning av utbildningen.

De ledningsuppdrag som just nu omfattas av satsningen är:

  • Grundutbildningsansvarig på institution (GUA)
  • Programdirektor (PD)

 

Forskningsresurs för GUA-uppdrag

Storleken på forskningsresursen för GUA-uppdraget baseras på utbildning som institutionen har genomfört tidigare år räknat i antal helårsstudenter (HST). Beräkningen baseras på samma utfallsår som används för fördelningen av de HÅP-fördelade forskningsanknytningsmedlen, dvs medel för 2016 baseras på HST 2014.

Institutionernas utfall är indelat i fyra intervaller. Storleken på den resurs som utgår för respektive intervall kan justeras årligen för att den totala kostnaden ska rymmas inom den avsättning som gjorts för satsningen.

Forskningsresurs utgår enligt följande:

Helårsstudenter: Resurs

0-100: 100 tkr

100,01-300: 200 tkr

300,01-1500: 300 tkr

>1500,01: 400 tkr

Forskningsresurs för PD-uppdrag

Storleken på forskningsresurs för PD-uppdrag baseras på storleken på programmet räknat i antal helårsplatser (HÅP). Forskningsresurs utgår för varje PD-uppdrag även om det är en och samma individ som har flera uppdrag.

Programmens HÅPar är indelade i fyra intervaller. Storleken på den resurs som utgår för respektive intervall kan justeras årligen för att den totala kostnaden ska rymmas inom den avsättning som gjorts för satsningen.

Forskningsresurs utgår enligt följande:

Helårsplatser: Resurs

0-100: 50 tkr

100,01-400: 150 tkr

400,01-1500: 300 tkr

>1500,01: 400 tkr

Medlens användning, uppföljning och återrapportering

Erhållna medel ska användas av individen för det ändamål som bäst gynnar individens forskningsaktivitet. Medlen kan användas till lönemedel men kan även användas till att köpa tjänster, material eller annat som bidrar till forskningsaktiviteten. Medlen ska användas till forskningsaktivitet och får inte användas till att finansiera GUA/PD-uppdrag eller annan utbildningsverksamhet.

En plan ska upprättas för forskningsaktiviteten och medlens användning och för detta ska en fastställd mall användas. Planen ska upprättas i samråd med prefekten som också ansvarar för att uppföljning och återrapportering sker.

I det fall medlen inte används korrekt, om forskningsaktivitet saknas eller om återrapporteringen är bristfällig och forskningsaktivitet eller medlens användning inte redovisas har styrelsen rätt att kräva återbetalning av medlen.

LA
Innehållsgranskare:
2024-02-12