Systematiskt kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå

SIDAN ÄR UNDER KONSTRUKTION

Karolinska institutet (KI) har ett sammanhållet kvalitetssystem och ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår ifrån högskolelag, högskoleförordning, nationella och europeiska standards och riktlinjer för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning samt målen i KI:s Strategi 2030.

Det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildning på forskarnivå följer KI:s föreskrifter för ett sammanhållet kvalitetssystem och ett systematiskt kvalitetsarbete som beslutats av rektor. Föreskrifterna anger att det systematiska kvalitetsarbetet ska omfatta dels av en intern kontinuerlig uppföljning, dels en regelbunden kollegial granskning där externa sakkunniga medverkar. Föreskrifterna kompletteras av mer detaljerade anvisningar som kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar om.

BILD

Kvalitetsarbete kan jämföras med friskvårdsarbete där det ingår olika hälsoundersökningar för att kontrollera att alla vitala organ fungerar som de ska och att inget visar tecken på försämring. Upptäcks något som inte fungerar bra, eller att det finns risk för försämring, sätts åtgärder in för att säkerställa förbättrad eller fortsatt god hälsa.

Kontinuerlig uppföljning

BILD

Kontinuerlig uppföljning kan jämföras med en hälsoundersökning som vi själva utför. Vi kan själva bedöma vilka förhållanden som råder och vilka förbättringar som kan vara lämpliga.

Kontinuerlig uppföljning av utbildning på forskarnivå görs på följande sätt:

XXXXXXX

Uppföljningsresultat tas om hand i förbättringsarbetet på följande sätt:

XXXXXX

Regelbunden granskning

BILD

Regelbunden granskning kan jämföras med en hälsoundersökning där någon med specialistkunskap undersöker olika förhållanden som är viktiga för hälsan, bedömer läget och ordinerar behandling om något inte är bra eller riskerar att bli dåligt. Vid behov av behandling genomförs också uppföljning för att se att genomförd behandling har fått avsedd effekt.

Regelbunden granskning av KI:s forskarutbildning görs på följande sätt:

XXXXXX

Uppföljningsresultat tas om hand i förbättringsarbetet på följande sätt:

XXXXXX

Dokument