Systematiskt kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå

En doktorsexamen från Karolinska Institutet (KI) ska vara en nationellt och internationellt erkänd kvalitetsstämpel.

En forskarutbildning av hög kvalitet

En forskarutbildning av hög kvalitet innebär att avhandlingar av hög vetenskaplig kvalitet produceras men också att anställningsbara, kompetenta och självständiga doktorer utexamineras. För att uppnå detta krävs, förutom att forskningen vid universitetet är av hög kvalitet, att forskarutbildningsmiljön är präglad av ett gott ledarskap med fokus på doktorandens utveckling till självständig forskare.

Kvalitetsarbete inom KI:s forskarutbildning bedrivs systematiskt och går att beskriva utifrån tre aspekter/nivåer:

  1. lärosätesnivå, dvs. övergripande styrning och ramverk,
  2. institutionsnivå, dvs. kvalitetssäkring av enskild doktorand och
  3. kurser och andra lärandeaktiviteter.

Kvalitetsarbetet inom forskarutbildningen följer de principer som anges i KI:s övergripande riktlinjer för kvalitetssäkringsarbete, vilket beskrivs i följande modell:

Se även dokumenten:

1. Kvalitetsarbete på lärosätesnivå

Fokus i kvalitetsarbetet på lärosätesnivå ligger på att ta fram ramverk för att ge förutsättningar för en kvalitetssäker forskarutbildning till alla doktorander.

Styrning på lärosätesnivå sker med hjälp av regelverk, organisering och genom styrning av resurser. Som grund för beslutsfattande används resultat från uppföljningar och utvärderingar.

Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för forskarutbildning, men Kommittén för utbildning på forskarnivå har ansvar för kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och kvalitetsuppföljning.

Kommittén för utbildning på forskarnivå

Enkätundersökningar inom forskarutbildningen

Regler

2. Kvalitetsarbete på institutionsnivå

Kvalitetsarbete på institutionsnivå innebär att kvalitetssäkra den enskilda doktorandens utbildning och utveckling. I centrum står den enskilda doktoranden tillsammans med sina handledare. Att det finns förutsättningar för en forskarutbildning av hög kvalitet ska säkerställas innan antagning sker.

Doktorandens individuella utveckling från nyantagen doktorand till färdig doktor är till sin natur dynamisk och varierar stort mellan olika individer. Det är därför viktigt att doktoranderna följs upp regelbundet, både som hjälp och stöd för handledning och progress men också för att lärosätet ska få en inblick i varje doktorands utbildning och därmed ha möjlighet att vid behov intervenera.

Vid KI följs den enskilda doktorandens progress och måluppfyllnad upp på följande sätt:   

  • Efter 1 år: Doktorand och handledare följer tillsammans upp och reviderar den individuella studieplanen, vilken sedan fastställs av institutionens studierektor. I samband med detta erbjuds alla doktorander ett möte med studierektorn med syfte att etablera en kontakt och att tidigt fånga upp eventuell problematik.
  • Efter 2 år: En halvtidskontroll genomförs där en ojävig nämnd bedömer doktorandens progress och projektets genomförbarhet. Alternativt genomförs ett licentiatseminarium.
  • Efter 3 år: Doktorand och handledare följer tillsammans upp och reviderar den individuella studieplanen, vilken sedan fastställs av institutionens studierektor.
  • Efter 4 år: Examination genom offentligt försvar av avhandlingen. Förutom betygsnämndens bedömning, säkerställs måluppfyllnad genom doktorandens reflektion över sitt lärande och genom handledarens intygande.

Antagningsprocessen

Individuella studieplaner

Halvtidskontroll

Studierektorsuppdrag

3. Kvalitetsarbete – kurser och andra lärandeaktiviteter

 

Kvalitetsarbetet för kurser och andra lärandeaktiviteter (t.ex. seminarier, workshops, föreläsningar) utgör den tredje aspekten som kan beskrivas utifrån den cykliska principen.

En grundprincip för kursverksamheten är att det är verksamheten som styr vilka kurser som ges. En kurs som inte attraherar tillräckligt många doktorander fasas ut på sikt.

Kurs- och programkommittén (KPK) har inrättats av Kommittén för utbildning på forskarnivå med huvudsakligt uppdrag att fastställa kursplaner, att fördela medel till kurser och andra lärandeaktiviteter som ges utanför programmen, samt att följa upp och samordna forskarutbildningsprogrammens verksamhet.

Forskarutbildningsprogrammen är institutionsövergripande tematiska nätverk som på uppdrag av fakultetsnämnden/KFU samordnar kurser och andra lärandeaktiviteter inom specifika ämnesområden.

Forskarskolor: Förutom kurserna ovan som är öppna för samtliga doktorander ges också kurser inom forskarskolor. En grupp doktorander antas tillsammans till en forskarskola och bildar en kohort som följs åt genom kursdelen av forskarutbildningen. De flesta forskarskolor vänder sig specifikt till doktorander med kliniska anställningar och därmed inrättas och genomförs dessa forskarskolor i nära samarbete med Region Stockholm.

Anordna forskarutbildningskurser och aktiviteter

Kursvärdering och kursanalys av forskarutbildningskurser

Kvalitet i forskarutbildningskurser