Grönt ljus – godkännande av handledare till doktorand

Innebörd

Grönt ljus innebär en bedömning av den tilltänkta huvudhandledarens lämplighet som handledare med fokus på track-record och tid för handledning.

Grönt ljus är en aspekt av flera som ingår i bedömningen då en ny doktorandplats inrättas. Utan ett grönt ljus kan inte en doktorandplats inrättas eller en huvudhandledare utses.

Det gröna ljuset är kopplat till en specifik doktorandplats, och ska inte ses som en allmänt godkännande att få vara handledare.

Ansökan

Grönt ljus-blanketten fylls i och lämnas in av den tilltänkta huvudhandledaren, tillsammans med ansökan om inrättande av doktorandplats, till den institution där doktoranden ska registreras.

Notera att grönt ljus endast beaktar lämplighet som handledare, och att det finns fler krav för att en doktorandplats ska kunna inrättas (finansieringsplan, kvalitet i forskningsprojekt, bi-handledare etc.)

Grönt ljus kan även utfärdas separat från inrättande av doktorandplats, t.ex. för ansökan om KID-medel, ansökan om en CSC-doktorand eller då en ny huvudhandlare utses under pågående forskarutbildning.

Information om inrättande av doktorandplats och den övriga antagningsprocessen

Blanketter

Bedömning och beslut

Beslut om grönt ljus fattas av en grupp på institutionen där prefekt alltid ingår tillsammans med studierektor för forskarutbildning.

Ett beslut om grönt ljus gäller endast på den institution som fattat beslutet. Vid byte av institution ska den nya institutionen informeras om tidigare beslut, men den nya institutionen måste göra egna bedömningar.

Avslagsbeslut

Ett avslagsbeslut måste alltid motiveras. Den som får avslag har rätt att ansöka igen om det som anförts som skäl till avslag har förändrats. Exempel på sådant som skulle kunna leda till avslag på en grönt ljus-ansökan:

  • Har redan ett stort antal doktorander och bedöms varken ha tid och/eller plats för flera.
  • Inblandad i (ett flertal) konflikter med tidigare doktorander (eller med andra på arbetsplatsen).
  • Olämpliga etiska bedömningar vid ett flertal tillfällen.
  • Bristande tillgänglighet och bristande stöd i lärandeprocessen för tidigare doktorander.
  • För hög ålder (enligt Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör)

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • K1.Molekylär medicin och kirurgi
Logga in med KI-ID