Enkätundersökningar inom forskarutbildning

Vid sidan av examensenkäten, Exit poll, som är en pågående enkätundersökning av doktorander, har det under åren vid enstaka tillfällen genomförts ett antal andra enkätundersökningar som rör forskarutbildning och doktorander. Nedan följer några exempel på sådana.

Läs mer om examensenkäten, Exit poll

Medarbetarundersökningar

Utvärdering av Forskar-AT och forskar-ST

År 2021 genomfördes en anonym enkätundersökning bland de som tilldelats de kliniska forskartjänsterna (inklusive forskar-ST) och forskar-AT under perioden 2006–2019. De kliniska forskartjänsterna inkluderar utöver forskar-ST ytterligare tre finansieringsprogram som inte riktar sig mot doktorander (klinisk postdoktor, klinisk forskare och högre klinisk forskare).

Alumnundersökningar

År 2018 genomfördes en alumnundersökning riktad till doktorsexaminerade vid KI 2010 och 2014. Syftet var att utvärdera den utbildning de forskarexaminerade genomgick samt att beskriva deras inträde på arbetsmarknaden.

Detta var en uppföljning av en tidigare alumnundersökning 2011 som riktade sig till disputerade 2003/04 eller 2007/08 från KI samt de medicinska fakulteterna vid Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet och Umeå universitet. 

Betygsnämndsundersökning

År 2013 genomfördes en anonym enkätundersökning bland betygsnämndsledamöter vid disputationer med frågor om doktorandens och avhandlingens kvalitet.