Kvalitet i forskarutbildningskurser

Karolinska Institutet (KI) erbjuder årligen KI:s över 2000 doktorander cirka 200 kurstillfällen för forskarutbildningskurser. Även postdocs, doktorander utanför KI och övriga sökande kan erbjudas kursplatser i mån av plats.

Forskarutbildningskurser söks via Kurskatalogen. Kommittén för kurser och program på forskarnivå (Kurs- och programkommittén) är ansvarig för att följa upp kvaliteten i forskarutbildningskurser på KI.

Säkerställande av hög kvalitet i kurser på forskarnivå

Kursplaner för samtliga kurser på forskarnivå

Alla forskarutbildningskurser på KI har fastställda kursplaner. Kursplaner och hur många högskolepoäng varje kurs motsvarar fastställs av Kurs- och programkommittén efter dialog mellan forskarutbildningsprogram, kursgivare och central studierektor.

Kursvärderingar och kursutvärderingar

Samtliga forskarutbildningskurser utvärderas elektroniskt efter avslutad kurs. Det finns en mall för kursvärderingarna med ett antal förutbestämda frågor. Utöver dessa frågor kan kursgivaren lägga till egna frågor.

För kurser som getts tidigare publiceras en länk till kursvärderingen från det förra kurstillfället i kurskatalogen som en kvalitetsmarkör för doktoranderna. Kursdeltagare ska ges tillgång till både resultatet från kursvärderingen och den kursansvariges reflektioner. Utfallet av kursvärderingen ska även ligga till grund för beslut om kursen ska få ges igen.

Kursvärderingar och kursutvärderingar av forskarutbildningskurser

Forskarutbildningskurser

Kurser kan ges antingen via ett forskarutbildningsprogram, inom en forskarskola eller som en fristående kurs.

Kurser som ges via forskarutbildningsprogrammen. KI:s forskarutbildningsprogram ansvarar för att erbjuda kurser inom sina respektive forskningsområden och att det finns en långsiktighet i kurser och organisation. Programmen leds av kunniga personer som har överblick över vilka kurser doktoranderna inom deras respektive forskningsområde behöver. Kursutbudet ska innehålla både kurser för baskunskaper inom forskningsområdet, och kurser för mer specifika och ’cutting edge’ kunskaper inom forskningsområdet. Programmen ska arbeta med en pedagogisk profil/ett pedagogiskt tänkesätt och ska t.ex. ta hänsyn till progression i kursutbudet.

Se översikten för planerade kurser inom forskarutbildningsprogrammen

Kurser som ges inom forskarskolor. Kommittén för utbildning på forskarnivå utser styrgrupper till de forskarskolor som KI ansvarar för samt beslutar om antagning till forskarskolorna. För att en forskarskola ska få starta och även få förnyat förtroende efterfrågas en viss kvalitet avseende kursinnehåll, antagning, utlysning, uppföljning etc.

Forskarskolorna anordnar ett sammanhållet kurspaket anpassat efter deras specifika kohort av doktorander. Läs vidare om forskarskolor.

Fristående kurser. Den största andelen fristående kurser är så kallade allmänvetenskapliga kurser, men det kan också vara kurser som ligger utanför programmens ansvarsområden (t.ex. kurser i laboratoriesäkerhet och kurser i människans biologi och sjukdomslära för doktorander som saknar grundläggande medicinsk högskoleutbildning).

För en översikt se kurskrav och val av kurser för doktorander

Utveckling av kvaliteten i kurser

Tydliga riktlinjer för forskarutbildningsprogrammen

Riktlinjer har fastställts för KI:s forskarutbildningsprogram. I och med detta ställs tydliga krav på hur programmen förväntas arbeta med t.ex. ett långsiktigt, genomtänkt kursutbud inom sina respektive forskningsområden, vilket förväntas ha en kvalitetsdrivande effekt. Kursutbudet ska utformas så att doktorander och handledare kan få en överblick över vilka kurser som ges regelbundet återkommande, och med vilka intervall, och vilka kurser som ges sporadiskt, för att doktorandens individuella studieplan ska kunna formuleras på ett bra sätt.

Kurs för kursgivare

Kursen Kursdesign för forskarutbildningskurser riktar sig till kursgivare av forskarutbildningskurser och är en fortsättningskurs inom pedagogik med särskilt fokus på möjligheter och utmaningar inom forskarutbildningen.