Anvisningar för examensenkät (Exit poll) inom utbildning på forskarnivå

Anvisningar har till syfte att tydliggöra de krav som ställs på enkätundersökningen rörande utskick, enkätfrågor, sammanställning och spridning av resultat och hur anonymiteten säkras.

 • Diarienummer: 1-1185/2022
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Beslut: Kommittén för utbildning på forskarnivå
 • Dokumenttyp: Anvisningar
 • Handläggs av avdelning/enhet: Kansliet för forskning och forskarutbildning
 • Beredning med: -

Sammanfattning av anvisningarna

Anvisningarna har till syfte att tydliggöra de krav som ställs på examensenkäten till doktorander för att uppnå bästa möjliga resultat.

Anvisningarna anger hur arbetet ska göras vad gäller:

 1. Framtagande och revidering av enkätfrågor,
 2. Utskick av enkät och insamling av enkätsvar
 3. Hantering av rådata bl.a. för att säkerställa respondenternas anonymitet
 4. Sammanställning och analys
 5. Spridning av resultat

Målgrupp: Framför allt de handläggare som administrerar enkäten.

Anvisningarna ingår i kvalitetssystemet för forskarutbildning