Examensenkät, Exit poll, för doktorander

Exit poll är en viktig del av KI:s systematiska kvalitetsarbete. En enkät skickas ut till alla doktorander i samband med disputation. Resultatet används för att identifiera styrkor och utmaningar och bidrar till det fortsatta förbättringsarbetet inom KI:s forskarutbildning.

Sedan 2008 skickas en examensenkät, ”Exit poll”, ut till alla nyexaminerade doktorer vid Karolinska Institutet (KI).

Enkäten är anonym och består av ett 40-tal frågor. Svarsfrekvensen ligger på ungefär 75-80 %. En länk till enkäten skickas till doktoranden via e-post strax efter disputationen. 

Syfte

Syftet med Exit poll är att utveckla och förbättra forskarutbildningen vid KI. Genom att ta reda på hur doktoranderna har upplevt sin forskarutbildning kan KI ha större möjligheter att åtgärda de aspekter som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. 

Innehåll

Enkätfrågorna täcker följande områden: 

  • Handledning
  • Kurser
  • Arbetsmiljö, inklusive förekomst av diskriminering, och trakasserier
  • Examensmålen
  • Administrativ support
  • Internationell mobilitet
  • Bakgrundsinformation (kön, utbildningsbakgrund mm)

Ibland läggs extra frågor till enkäten under en kortare period. Exempel är frågor kring effekter av covid-19-pandemin och fördjupande frågor till doktorander i klinisk miljö. 

Anonymitet

Enkäten är anonym och respondenterna kan känna sig trygga i att svaren behandlas konfidentiellt och att deras identiteter är skyddade. 

De årliga rapporterna med ackumulerade data sammanställs med respekt för de svarande och granskas noggrant för att säkerställa att ingen individ kan identifieras. Vi är extra noga med frågor som rör diskriminering och trakasserier. Vi garanterar att inga handledare, forskargruppsledare eller andra på något sätt får tillgång till individuella svar eller information om vilka som har deltagit.

De kommentarer som respondenterna skriver i fritextrutorna läses av en liten grupp på Fakultetskansliet och av vicerektor för forskarutbildning. Ibland lämnar någon frivilligt så pass detaljerad information att det går att identifiera personer, men även om informationen skulle vara upprörande eller allvarlig kommer ingen att kunna agera på detta på grund av löftet om anonymitet. Om någon sitter på kunskap och vill att någon ska agera rekommenderas i stället att höra av sig direkt till vicerektor för forskarutbildning eller till central studierektor. Även doktorandombudet kan kontaktas.

Så används resultaten

Kommittén för utbildning på forskarnivå får årligen en rapport med de ackumulerade svaren från det senaste året. Detta är en viktig uppföljning som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet inom forskarutbildningen. Exit poll-rapporterna publiceras även på denna webbsida, se nedan. 

När det finns tillräckligt med svar för att garantera anonymiteten, vanligtvis vart fjärde år, görs delrapporter på institutionsnivå. På så sätt får även institutionens ledning möjlighet att utvärdera sitt kvalitetsarbete. 

Förutom att sammanställa årliga rapporter används data även för att svara på specifika frågor, t.ex. hur många av doktoranderna som har gått i en forskarskola eller har varit utomlands. Ibland görs också fördjupade analyser, t.ex. för att utreda om doktorander som kombinerar forskarutbildning med klinisk tjänstgöring skiljer sig från övriga doktorander. 

Har du frågor om Exit poll, kontakta Karin Vågstrand på gemensamt verksamhetsstöd (GVS).