Anvisningar för verksamhetsdialogen inom utbildning på forskarnivå

Dessa anvisningar har till syfte att synliggöra vikten av en levande verksamhetsdialog, att visa på systematiken och slå fast vilka former den ska ha för att säkerställa att bidra till det systematiska kvalitetsarbetet inom KI:s forskarutbildning.

 • Diarienummer: 1-1186/2022
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Beslut: Kommittén för utbildning på forskarnivå
 • Dokumenttyp: Anvisningar
 • Handläggs av avdelning/enhet: Kansliet för forskning och forskarutbildning
 • Beredning med: -

Sammanfattning av anvisningarna

Syfte med anvisningarna: Att synliggöra verksamhetsdialogen inom forskarutbildning, och att ge instruktioner om vilka former den ska ha för att bidra till det systematiska kvalitetsarbetet inom KI:s forskarutbildning.

Syftet med verksamhetsdialogen:

 • Att skapa relationer och bygga upp ömsesidigt förtroende
 • Att följa upp vad som sker på institutionerna och ge den centrala ledningen/administrationen insyn i utmaningar och prioriteringar i verksamheten.
 • Att identifiera goda exempel
 • Att bidra med underlag till den årliga analysen av kvaliteten i KI:s forskarutbildning och identifiering av förbättringsområden
 • Att förankra planerat och genomfört förbättringsarbete hos verksamheten
 • Att skapa samsyn mellan KI:s institutioner
 • Att bidra till kollegialt lärande 

Verksamhetsdialogen sker på följande sätt:

 • Årliga samtal mellan ansvariga på fakultetsnivå respektive institutionsnivå
 • Terminsvisa möten med samtliga studierektorer och administratörer för forskarutbildning
 • Möten med kursverksamheten (forskarutbildningsprogram och forskarskolor)
 • Löpande dialog mellan centrala funktioner och institutionerna
 • Dialog för doktorandperspektivet