Avsluta anställning (HR)

En anställning kan avslutas av olika skäl. Uppsägningstiderna regleras av olika avtal och bestämmelser.

Uppsägning från arbetstagarens sida

Uppsägningstiderna för dem som inte uppnått pensionsåldern regleras i Villkorsavtalet.

  • Vid anställning högst ett år är uppsägningstiden en månad.
  • Vid anställning mer än ett år är uppsägningstiden två månader.

För den som ingår i KI:s lokala chefskrets och ska sluta sin anställning gäller en uppsägningstid om sex månader. Det är dock ovanligt att vi som arbetsgivare behöver utnyttja hela uppsägningstiden.

Vid uppsägning från arbetstagarens sida, görs det via PA-webben. 

Uppsägning från arbetsgivarens sida

En tillsvidareanställning kan sägas upp enbart på grund av sådant som betraktas som saklig grund enligt LAS. Saklig grund för uppsägning är arbetsbrist eller personliga skäl. Det går även att avsluta en anställning om medarbetaren uppnått pensionsåldern. Läs mer under rubriken nedan "Avsluta anställning vid pensionsavgång".

Vid uppsägning av en tillsvidareanställning från arbetsgivarens gäller olika uppsägningstider.

Vid uppsägning av en professor måste beslut tas av rektor enligt Högskoleförordningen, detta föredras av förhandlingsenheten på HR-avdelningen. 

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Vid arbetsbrist blir uppsägningstiderna längre än de som gäller enligt Villkorsavtalet
och LAS då uppsägningstiderna även regleras av avtal om omställning.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist sker processen i nära samarbete med förhandlingsenheten på centrala HR-avdelningen. För mer information se sidan om Arbetsbristprocessen.

Uppsägning på grund av personliga skäl

En uppsägning på grund av personliga skäl ska vara saklig grundad vilket innebär att en uppsägning exempelvis kan grunda sig i misskötsamhet, arbetsvägran, trakasserier, svårigheter att samarbeta eller illojalitet. 

Vid uppsägning på grund av personliga skäl sker processen i nära samarbete med förhandlingsenheten på centrala HR-avdelningen. 

Tidsbegränsad anställning

När en tidsbegränsad anställning upphör ska den anställde få ett skriftligt besked om detta senast en månad före avslutsdatum förutsatt att den anställde varit anställd mer än 12 månader under de senaste tre åren. Om arbetstagaren varit anställd på en Särskild visstidsanställning måste personen få besked efter 9 månader. Institutionen ansvarar för att informera medarbetaren.

Samtidigt som beskedet lämnas till den anställde ska arbetsgivaren även varsla den lokala arbetstagarorganisation som arbetstagaren tillhör.

I underrättelse samt varsel om att tidsbegränsad anställning ska upphöra (skrivs eller laddas upp i HR-arkivet) ska det anges om medarbetaren har företrädesrätt. Se mer info under företrädesrätt.

Trygghetsstiftelsen

Anmälan 

För att omfattas av avtalet om omställning och få stöd av Trygghetsstiftelsen är kvalifikationstiden för tidsbegränsade anställda minst två års anställning i följd hos en och samma statliga arbetsgivare. Kortare anställningsavbrott om högst åtta arbetsdagar får förekomma.

När en arbetstagares tidsbegränsade anställning (20% eller mer) löper ut som uppfyller kvalifikationskraven ska anmälan göras av institutionen en månad före eller senast i samband med att anställningen upphör. 

Klicka på denna länk för information och påbörja anmälan.

Lösenord för anmälan på trygghetsstiftelsens hemsida erhålls av TSN eller HR-avdelningen.

Förmåner 

De förmåner som erbjuds medarbetaren beror på medarbetarens anställningstid. För mer information om vilka förmåner en medarbetare omfattas av se Trygghetsstiftelsens webbsida.

Doktorandanställning kan inte räknas in för att få sex års anställningstid. 

Avsluta anställning vid provanställning

Både arbetsgivaren och den anställde kan säga upp en provanställning (LAS 6 §) när som helst under prövoperioden, det behöver inte göras i samband med att provanställningen övergår i en tillsvidareanställning. Om prövotiden har gått ut utan att arbetsgivaren eller arbetstagaren har avbrutit provanställningen, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Olika uppsägningstider gäller för arbetsgivaren och arbetstagaren.

Arbetsgivaren kan men behöver inte ange något skäl för att provanställningen avbryts eller inte övergår i en tillsvidare anställning. Icke godtagbara skäl är orsaker som innebär diskriminering eller en kommande övergång av verksamhet enligt LAS 6 b §.

Om arbetsgivaren avslutar en provanställning måste detta ges besked om senast två veckor innan den upphör, använd de blanketter som är utformade för detta. 

Se blankett avbryta provanställning.

Avsluta anställning vid sjukersättning

Om Försäkringskassan har beslutat om hel sjukersättning ska anställningen upphöra. Den anställde ska vända sig till pensionsadministratörerna på centrala HR-avdelningen (payroll@uf.ki.se) och ansöka om sjukpension hos SPV samt skicka in beslutet om sjukersättning till (payroll@uf.ki.se).

Avsluta anställning vid pensionsavgång

En anställd kan välja att arbeta fram till 69 års ålder.  Efter att medarbetaren har fyllt 69 år gäller en ömsesidig uppsägningstid på en månad. Se blankett uppsägning av anställd som fyllt 69 år. Se även info om regelverket efter 69 års ålder och Föreskrifter för anställning efter det att rätten att kvarstå i anställning upphör.

Avgångsintervju och tjänstgöringsbetyg

När en medarbetare/arbetstagare avslutar sin anställning hålls en avgångsintervju.

Tjänstgöringsintyg och tjänstgöringsbetyg.

Profile image

Jenny Wärnlund

HR-specialist
Profile image

Carolina Ström

HR-specialist
Profile image

Åsa Agréus

HR-specialist
+46852486577

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • OF.Odontologi
  • OV.Universitetstandvården
Logga in med KI-ID
CS
Innehållsgranskare:
Åsa Agréus
2024-04-11