Principer för systematiskt kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå

KI har ett sammanhållet kvalitetssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår ifrån högskolelag, högskoleförordning, nationella och europeiska standards och riktlinjer för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning samt KI:s Strategi 2030.

Det systematiska kvalitetsarbetet inom utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) följer KI:s föreskrifter för ett sammanhållet kvalitetssystem och ett systematiskt kvalitetsarbete som beslutats av rektor. Föreskrifterna kompletteras av mer detaljerade anvisningar som kommittén för utbildning på forskarnivå beslutar om.

Det systematiska kvalitetsarbetet omfattar två övergripande processer:

 • Intern kontinuerlig uppföljning
 • Regelbunden granskning där externa sakkunniga medverkar

Dessa processer syftar till att identifiera verksamhetens styrkor, utvecklingsområden och om det finns behov av förbättringsarbete och åtgärder.

Kvalitetssystem startsida
Bilden visar hur de två övergripande processerna för KI:s systematiska kvalitetsarbete, kontinuerlig uppföljning och extern regelbunden granskning, hänger ihop med varandra som kugghjul.

Kontinuerlig uppföljning

KI följer kontinuerligt upp forskarutbildningen och forskarutbildningens förutsättningar på fem sätt:

 • Examensenkät, Exit poll
 • Verksamhetsdialog
 • Fördjupad uppföljning av kvalitetsarbetet på institutionerna
 • Statistik
 • Utvärdering av kursverksamheten

Regelbunden granskning

Vart 8:e år granskas KI:s forskarutbildning av en bedömargrupp bestående av opartiska externa sakkunniga. 

Granskas som en helhet

KI:s forskarutbildning med samtliga doktorander granskas som en helhet. Doktoranderna har olika inriktningar i sina forskningsprojekt men det finns endast ett forskarutbildningsämne, medicinsk vetenskap, dit samtliga doktorander vid KI är antagna. Strukturer och förutsättningar är gemensamma för hela KI:s forskarutbildning. 

Bedömningsområden och bedömningsgrunder

Bedömningsområden och bedömningsgrunder utgår ifrån det som beskrivs i UKÄ:s vägledning for utvärdering av utbildning på forskarnivå, dvs att utvärderingen fokuserar på hur KI säkerställer att doktoranderna ges goda förutsättningar att nå målen i examensordningen, och på hur lärosätet säkerställer att doktoranderna har uppnått examensmålen när examen utfärdas. 

Underlag för bedömningen

Underlag för bedömningen är:

 • en lärosätesövergripande självvärdering, 
 • intervjuer med representanter för olika grupper/funktioner. 

Tidsplan

Den första externa granskningen av KI:s forskarutbildning kommer att genomföras under 2025.

Förbättringsarbete

dekorativ bild
Bilden visar hur kugghjulen som beskriver den kontinuerliga uppföljningen och regelbundna granskningen driver en maskin. Detta symboliserar hur genomförda uppföljningar driver det fortsatta arbete att utveckla och förbättra verksamheten.

Kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU) sammanfattar årligen:

 • det förbättringsarbete som har gjorts under året inom KI:s forskarutbildning. 
 • resultat från uppföljningar och granskningar som gjorts under året 
 • styrkor och förbättringsområden  
 • en plan för det fortsatta förbättringsarbetet. 

Att ett område identifieras som förbättringsområde innebär att det utgör tema för uppföljningar för det kommande året, t.ex. inom verksamhetsdialogen, och avgör vilka utredningar eller utvärderingar som ska genomföras.

Årliga kvalitetsrapporter från kommittén för utbildning på forskarnivå:

KFU:s kvalitetsrapport 2022 
KFU:s kvalitetsrapport 2021 

Strukturer för att ge förutsättningar

I syfte att säkra förutsättningarna för att doktorander vid KI ska uppnå examensmålen inom utsatt tid har KI under ett antal år utvecklat regelverk, processer och strukturer för forskarutbildningen. Det är dessa förutsättningar och strukturer som utvärderas och som följs upp inom det systematiska kvalitetsarbetet. 

Information om forskarutbildning

Forskarutbildning
Regler för utbildning på forskarnivå vid KI
 

KV
Innehållsgranskare:
Clara Ersson
2023-04-24