Styrdokument

Vår verksamhet styrs av lagar samt statliga och lokala avtal. Här hittar du styrdokument som föreskrifter, riktlinjer, policy, strategi, handlingsplan och anvisningar inom Karolinska Institutet.

Organisation och övergripande frågor

Välj
Arbetsordning besluts- och handläggningsordning konsistoriet Arbetsordning för universitetsförvaltningen - föreskrift Centrumbildningar Dataskyddsförordningen GDPR på KI Delegationer vid institution eller motsvarande - Anvisningar Dokumenthantering - anvisningar Dokumenthanteringsplan Ersättningar för särskilda uppdrag - anvisningar Etiska riktlinjer för internationella samarbeten Fakultetsnämndens besluts- och delegationsordning Handläggning av registerutdrag - anvisningar Hantering av misstänkta oegentligheter Icke hanterade avvikelser och incidenter inom miljö, arbetsmiljö och säkerhet - anvisningar Informationssäkerhet - riktlinjer, regler och anvisningar Informationssäkerhet - Policy Integritetsskyddspolicy Intern styrning och kontroll - riktlinjer Jäv - riktlinjer Klassificeringsstruktur Konsekvensbedömning dataskydd - anvisningar Kris- och katastrofhantering Miljö och hållbar utveckling Mutor - riktlinjer Organisationsplan för Karolinska Institutet Organisation, ansvarsområden och beslutsbefogenheter för universitetsförvaltningen - föreskrifter Organisationsstruktur vid KI - regler Protokoll - anvisningar Projektmodell Rektors besluts- och delegationsordning Riskhantering - riktlinjer Slutberedning av ärenden inom UF- anvisningar Strategi 2018 Strategi 2030 Studentinflytande Styrdokument - riktlinjer Utlämnande av allmänna handlingar Val till akademiska uppdrag vid Karolinska Institutet - föreskrifter Verksamhetsplanering och uppföljning