Blanketter och mallar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Denna sida vänder sig till lärare, studievägledare och administratörer.

För studenter finns information och blanketter på sidan studenträtt.

Antagning

Administrativ antagning till senare del

Används vid antagning till senare del och vid återupptag av studier efter uppehåll på utbildningsprogram.

Beslutsunderlag

Ansökan till senare del av program samt till enstaka kursplats inom program

Gäller endast för de program som har beslut om antagning till senare del och antagning till enstaka kursplats. För information om detta kontakta programmets studievägledare.

Ansökan/beslut till senare del av program samt till enstaka kursplats inom program.

Begäran om befrielse från obligatoriska undervisningsmoment

Beslut om avslag på begäran om befrielser från obligatoriska utbildningsinslag.

Begäran om kursbevis

Beslut om avslag på begäran om kursbevis.

Studieuppehåll och återupptag av studier

Information till studenter om studieuppehåll och anmälan om återupptag av studier finns på sidan om studenträtt. Där står bl.a. när anmälan om återupptag av studierna ska lämnas in.

Ansökan/beslut om studieuppehåll. Ansökan innehåller ett faktablad om vad som gäller vid studieuppehåll och återupptag av studier.

Anmälan/beslut om återupptag av studier efter studieuppehåll/uppehåll i studierna. Anmälan innehåller ett faktablad om studieuppehåll och återupptag av studier.

Tillgodoräknande

På sidan om tillgodoräknande finns mer information om reglerna som styr ärendet om tillgodoräknande, anvisningar för hur ärendet ska hanteras samt exempel på informationstexter och beslutstexter mm.

Ansökan om tillgodoräknande.

Mall för självvärdering vid ansökan om reell kompetens.

Ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier.

Beslut om bifall/avslag på ansökan om tillgodoräknande.

Undantag från behörighetsvillkor

Ansökan om undantag från behörighetsvillkor. Ansökan innehåller ett faktablad om undantag från behörighetsvillkor.

Beslut om bifall på ansökan om undantag från behörighetsvillkor.

Beslut om avslag på ansökan om undantag från behörighetsvillkor.

Undantag från maximalt antal provtillfällen

Ansökan om undantag från maximalt antal provtillfällen. Ansökan innehåller ett faktablad om provtillfällen.

Beslut om bifall på ansökan om undantag från maximalt antal provtillfällen.

Beslut om avslag på ansökan om undantag från maximalt antal provtillfällen.

Överklagande

Handläggning av vissa beslut och överklagande av dessa, anvisningar.

Mall för yttrande - studieuppehåll

Mall för yttrande - tillgodoräknande

Mall för yttrande - undantag från behörighetsvillkor

Forskarutbildning

På denna sida finns information om blanketter och dokument för forskarutbildning.