Miljöarbetet på enheterna vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Enheterna vid CLINTEC lämnade under första och andra kvartalet av 2023 in 47 aktiviteter inom sju av miljöplanens åtta fokusområden.

Aktiviteter

De mest populära fokusområdena var "upphandling och inköp" samt "resor och möten", med 17 respektive 14 miljömål. Ingen enhet lämnade in aktiviteter inom fokusområdet "samverkan för nyttiggörande".

Majoriteten av de inkomna aktiviteterna tillhörde något av de tolv uppdragen som visas i diagrammet nedan. 

Att minska konsumtion av varor, catering med liten miljö- och klimatpåverkan samt effektivisera energianvändningen var de uppdrag som hade flest aktiviteter.

Aktiviteter fördelade på uppdrag.

Av de inkomna aktiviteterna lämnades 40 % av dem in med tillhörande metod för mätning och återrapportering. I de flesta fallen syftade mätmetoden till att dokumentera hur ofta en viss aktivitet utförs, hur många personer som utför en viss aktivitet, hur stor förbrukningen av en viss produkt är eller hur ofta ett visst centralt dokument används. För fokusområdet "utbildning på grund, avancerad och forskarnivå" omnämns även antal lärandemål som ett mått på aktivitetens implementering.

People illustrations by Storyset
People illustrations by Storyset

Stöd

Som stöd för miljö- och hållbarhetsarbetet inom vissa fokusområden finns centrala dokument och funktioner. Av de inlämnade aktiviteterna bedömde  arbetsmiljögruppen (AMG) att 23 aktiviteter kan finna stöd här. Fyra aktiviteter hänvisade till det befintliga stödet.

Stödet kan vara till hjälp för genomförandet av aktiviteter och användandet av stöden kan vara ett bra sätt att mäta aktiviteter och mål. Dessa inkluderar:

För en fullständig sammanställning över miljömålen, se dokumentet "sammanställning CLINTEC:s aktiviteter för miljö- och hållbarhet 2023"

PD
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-06-04