Om handlingsplanen för miljö och klimat på institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknologi - CLINTEC

CLINTEC är en institution som präglas av en hög andel av kliniskt aktiva medarbetare med uppdrag inom sjukvården. Nationella och internationella hållbarhetsmål ligger i intresse av både Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, och båda organisationer har tagit fram planer för att aktivt arbeta med miljöfrågor. Arbetsmiljögruppen på CLINTEC har därför tagit hänsyn till sjukvårdens miljöplan i anpassningen av Karolinska Institutets aktivitetsplan för CLINTEC.

Environmental audit picture
Foto: Data illustrations by Storyset

Strategi 2030

År 2030 ska KI vara ett banbrytande, samverkande och globalt universitet. Hållbarhet är en förutsättning i det arbetet och ska genomsyra universitetets hela verksamhet och inkluderar att campus ska vara miljömässigt och socialt hållbart i ett långsiktigt perspektiv. KI ska till 2030 kraftigt öka utbildnings- och forskningsinsatserna relaterat till klimatförändring och hälsa, och minst halvera utsläppen av växthusgaser med strävan att bli klimatneutralt.

Handlingsplan miljö och klimat 2021-2024

För att uppfylla KI strategi 2030 och bidra till nationella miljökvalitetsmål samt FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet, har KI tagit fram en handlingsplan för miljö och klimat som konkretiserar klimatstrategin. Strategin tar hänsyn till KIs betydande miljöaspekter (energianvändning, ny- och ombyggnation, kemikalier och kemikalieavfall, tjänsteresor, forskning och grundutbildning), och är uppdelad i 8 målområden med tydliga uppdrag för institutioner, universitetsförvaltning och kommittéer.

Alla som arbetar och studerar vid, eller på ett annat sätt är anknutna till KI, ansvarar för att verka i linje med handlingsplanen. KI:s handlingsplan miljö och klimat ska integreras i verksamheten på alla institutioner, där prefekterna är ytterst ansvariga för att planerna genomförs. Arbetet inom målområden är kontinuerligt och rapporteras årligen till ledningen, Naturvårdsverket och Utbildningsdepartementet.

CLINTEC:s aktivitetsplan 2021-2024

CLINTEC är en institution som präglas av en hög andel av kliniskt aktiva medarbetare med uppdrag, och ofta också anställning, inom sjukvården. CLINTEC:s huvudsakliga verksamhet är utbildning, forskning, utveckling, samverkan och forskarutbildning i varierande grad på de 15 olika enheterna. Verksamheten och lokalerna är utspridda över Campus Flemingsberg och är sammanflätade med sjukvården. Nationella och internationella hållbarhetsmål ligger i intresse av både Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset, och båda organisationer har tagit fram planer för att aktivt arbeta med miljöfrågor. Arbetsmiljögruppen på CLINTEC har därför tagit hänsyn till sjukvårdens miljöplan i anpassningen av Karolinska Institutets aktivitetsplan för CLINTEC.

Att ha en aktivitetsplan som är i linje med båda organisationer förtydligar målen för medarbetarna samt underlättar kommunikation och rapportering, och bidrar till meningsfull samverkan mellan de två organisationerna. CLINTEC:s aktivitetsplan ger exempel på aktiviteter inom de 8 målområden av Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och klimat, och beskriver likheter till Karolinska Universitetssjukhusets miljöplan.

Varje enhet identifierar två aktiviteter med betydande förbättringspotential och gör en plan. Dessa planer återrapporteras till Arbetsmiljögruppen under Q1/2023 och resultaten i Q4/2023.

Kommunikation och kompetensutveckling

Kommunikation och kompetensutveckling är viktiga delar av miljöarbetet. Miljöplanen presenteras till institutionen på olika möten vid CLINTEC och lyfts fram på CLINTEC:s hemsida. Alla delar av verksamhet uppmuntras att ha miljöarbete som en ständig punk i agendan på möten. Som ett stöd i arbetet finns arbetsmiljögruppen, ombudsman för hållbar utveckling och prefekten som är ytterst ansvarig. Miljöplanen följs upp under skyddsronderna.

Aktivitetsplanen sprids till alla enhetschefer och administratörer på institutionen för vidare spridning i verksamheten.

PD
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-02-12