CLINTEC:s miljöplan för upphandling och inköp

KI har kunskap om sina utsläpp från konsumtion av varor och tjänster. Det ställs hållbarhets- och klimatkrav i samtliga upphandlingar, avrop och inköp, där så är möjligt. Kraven följs upp.

CLINTEC:s miljöplan 2021-2024. Fokusområden med beskrivning av målbild 2024, koppling till Karolinska Universitetssjukhusets (KS) miljöplan, exempel på aktiviteter, ansvariga personer och hur man återrapporterar till arbetsmiljögruppen är visade.

Upphandling och inköp
Uppdrag Liknande mål i KS miljöplan Exempel på aktiviteter Ansvariga Vad kan rapporteras?
Minska konsumtionen av varor, t ex genom att låna produkter av varandra, samordna inköp av kemikalier och se över användningen av engångsprodukter. Användning av förbrukningsmaterial (innehållande PVC och ftalater) ska minska. Öka andelen av flergångsprodukter. KI central sida där begagnade möbler, utrustning och datorer byts
Engångsprodukter undviks Alla som köper produkter Antal byten.
Minska förbrukning av papper genom att godkänna elektroniska signaturer (EduSign) i alla handlingar Administration på alla nivåer (EduSign) EduSign blir en rutin som godkänns i alla handlingar på CLINTEC
Ansvara för att klimat- och hållbarhetskrav ställs i upphandlingar i syfte att det som köps in har så låg miljö och klimatpåverkan som möjligt Inkludera hållbarhetskrav vid inköp och upphandlingar Hållbarhetskrav ställs vid varje upphandling Alla som gör upphandlingar Antalet upphandlingar där hållbarhetskrav har inkluderats
Vid inköp och upphandling verka för minskade emballage Ställ krav på minskat emballage vid upphandling. Välj produkter med minimal förpackning. Alla som köper produkter Antalet inköp där krav på emballage har ställts
Vid servering av mat välja alternativ med låg miljö- och klimatpåverkan i enlighet med Guide för hållbara möten Hållbarhetskrav ställs inför möten och konferenser där mat serveras Alla som köper mat / catering Guide på hemsidan
Guide på hållbara möten är känt och används Antal möten där hållbar mat har serverats
PD
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-02-12