CLINTEC:s miljöplan för kemikalier

Arbetet med substitution, utfasning och minskning av mängden farliga kemiska produkter har utvecklats.

CLINTEC:s miljöplan 2021-2024. Fokusområden med beskrivning av målbild 2024, koppling till Karolinska Universitetssjukhusets (KS) miljöplan, exempel på aktiviteter, ansvariga personer och hur man återrapporterar till arbetsmiljögruppen är visade.

Kemikalier
Uppdrag Liknande mål i KS miljöplan Exempel på aktiviteter Ansvariga Vad kan rapporteras?
Arbeta aktivt för att substituera farliga kemikalier Användning, förvaring, hantering och avfallshantering av kemikalier, kem tekniska produkter och läkemedel. Användning av CMR-ämnen - substitutionsutredningar och riskbedömningar Utrensning av gamla kemikalier och säkra upp att brandskåp finns där det behövs Alla laborativa medarbetare känner till farliga kemikalier, substitutionsregler och tillämpar dem. Informationen är en del av introduktion till nya medarbetare. Kemikalie- och biosäkerhetsombud ser till att relevant material finns i introduktion till nya medarbetare. Farliga kemikalier i KLARA följs upp (riskbedömning, substitution) CMR utredningar. Antalet farliga kemikalier i KLARA. Antalet urfasade / substituerade kemikalier.
Effektivisera inköp och användning av farliga kemikalier med syfte att minska både inköp och avfall Substituera farliga kemikalier. Leta efter kemikalier i KLARA istället för att köpa nya. Avfallshantering beskrivs i riskbedömning. Alla som arbetar med farliga kemikalier. Kemikalie- och biosäkerhetsombud. Inköp av farliga kemikalier minskar. Rapporter från skyddsronder ang avfallshantering. Antal farliga kemikalier i KLARA.
Säkerställa att riskbedömningar görs för hantering av kemikalier och att avfallshantering inkluderas i dessa Alla laborativa medarbetare tar kurs i kemikaliehantering och riskbedömning Enhetscheferna. Gruppledarna/handledare Antal medarbetare som tagit kursen.
Avfallshantering är en del av riskbedömningar Kemikalie- och biosäkerhetsombud Riskbedömningar är på plats
Skyddsrond Skyddsronder genomförs och rapporteras, avvikelser följs upp
Säkerställa att alla anställda som leder eller själv utför ett arbete med kemiska produkter deltar i kurs för riskbedömning Handledarna och enhetscheferna kontrollerar att alla som arbetar med kemiska produkter tar kurser Enhetscheferna. Gruppledarna/handledare. Kemikalie- och biosäkerhetsombud. Antal medarbetare som tagit kursen
Verka för att rapportering av incidenter, avvikelser och tillbud sker i KI:s incidentrapporteringssystem för att förbättra arbetsmiljön och förebygga olyckor. Öka medvetenhet om incidentrapportering Enhetscheferna. Gruppledarna/handledare Länk till incidentrapportering finns på hemsidan. Antalet rapporter
Länk till rapportering finns på hemsidan Arbetsmiljögruppen hanterar och följer upp alla incidentrapporter Arbetsmiljögruppen Minnesanteckningar från Arbetsmiljögruppen
PD
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-02-12