CLINTEC:s miljöplan för resor och möten

Koldioxidutsläppen per årsarbetskraft från tjänsteresor är 40 procent lägre än år 2015.

CLINTEC:s miljöplan 2021-2024. Fokusområden med beskrivning av ”målbild 2024”, koppling till Karolinska Universitetssjukhusets (KS) miljöplan, exempel på aktiviteter, ansvariga personer och hur man återrapporterar till arbetsmiljögruppen är visade.

Resor och möten
Uppdrag Liknande mål i KS miljöplan Exempel på aktiviteter Ansvariga Vad kan rapporteras?
Främja resefria möten och konferenser, även internationellt, bland egen personal samt samarbetspartners Lösningar för ökad digitalisering Digitala möten Alla som reser i arbetet Antal möten som deltogs digitalt
Inte öka utsläpp från tjänsteresor med flyg Inköp av utrustning som möjliggör organisering av resefria möten Enheterna som stödjer inköp av utrustning för effektiva online möten Antal möten som organiserades med möjlighet till digital deltagande
Utrustning som möjliggör resefria möten
Verka för att bibehålla ett lågt flygresande efter pandemin och vid resa i större utsträckning välja tåg Pendlarresor för personal Digitala möten Alla som reser Antal möten som deltogs digitalt
Antal möten som organiserades med möjlighet till digital deltagande
Säkerställa att alla medarbetare är införstådda med aktuella riktlinjer för tjänsteresor - Inkludera riktlinjerna till introduktion av nya medarbetare Riktlinjer finns lätt tillgängliga på hemsidan Enhetscheferna (introduktion för nya medarbetare) Admin möten Kommunikatör Riktlinjer är en del av introduktionspaketet Riktlinjerna finns på hemsidan
Vid anordnande av möten och konferenser använda guiden för Hållbara möten - Alla administratörer och gruppledare känner till och använder guiden för hållbara möten Enhetscheferna sprider guiden till relevant personal Antal möten där guiden har använts
Guiden finns lätt tillgänglig på hemsidan Kommunikatör Guiden finns på hemsidan
CLINTEC: Halvtidskommitté ges möjlighet att delta digitalt Medlemmar i halvtidskommitéer ges möjlighet att delta digitalt Handledare till doktorander. Studierektor Antal halvtidsseminarier med digital kommitté
PD
Innehållsgranskare:
Åsa Catapano
2024-02-12