Dokumentation av förändringar och riskhantering i utbildningsverksamheten på grundnivå och avancerad nivå

Förändringar som blir en följd av förändrad undervisning under virusutbrottet Covid-19 behöver dokumenteras. Dokumentationen är en grund för framtida planering och uppföljning.

Riskbedömning vid återgång till campusförlagd undervisning

Kursansvarig institution ansvarar för att riskbedömning görs och att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. Vid behov av prioriteringar/gemensam planering mellan institutioner på respektive campus ansvarar dekan för att samordning inom institutionsgruppen sker. För aktiviteter i allmänna utrymmen ansvarar fastighetsavdelningen för att bokningar av lokaler anpassas så att rekommendationerna är möjliga att följa.

Riskbedömning kan bevaras i kursakten alternativt diarieföras om det är fler kurser som är involverade i riskbedömningen. 

Mall för riskbedömning ligger längst ner på sidan.

Nyhetsartikeln från vicerektor om successiv återgång till campusförlagd undervisning.

Folkhälsomyndigheten: Information till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19 

Folkhälsomyndigheten: Bromsa smittan – det här kan din verksamhet göra

Konsoliderad version av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

  • Programledning (vid fristående kurs – utbildningsnämnd) behöver informeras om beslut m.m. på kursnivå för få övergripande bild över förändringarna/riskerna inom programmet.
     
  • Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Se under rubriken angående studenternas rätt att vara representerade vad som gäller för beslut och riskhantering.

Dokumentation på programnivå och kursnivå av löpande förändringar

På kursnivå och programnivå bör en löpande dokumentation av förändringar och konsekvenshantering föras. Mallarna för denna dokumentation är förslag och kan modifieras utifrån behov.

Dokumentationen på kursnivå ska sparas/bevaras i kursakten.

Dokumentationen på programnivå ska när den är klar diarieföras.

Dokumentation av beslut och riskhantering på kursnivå

Av kursplanen ska framgå att examinator har möjlighet att frångå kursplanens föreskrifter enligt Riktlinjerna för kursplaner 2019-03-13 (dnr 1-263/2019).

Av besluten ska framgå bakgrund och de särskilda skälen till examinators beslut och för vilka examinationstillfällen eller under vilken period beslutet gäller.

Om förutsättningarna för beslutet ändras kan examinator fatta ett nytt beslut. 

"Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.”

Examinator bedömer vilka de särskilda skälen är. De särskilda skälen kan vara de som beskrivs i beslutsmallen för ändring av examinationsform eller andra särskilda skäl, t.ex. att det inte längre finns möjlighet att genomföra ordinarie examination enligt planering.

Av beslutet ska framgå bakgrunden och de särskilda skälen till examinators beslut samt för vilka examinationstillfällen eller under vilken period beslutet gäller.

Om förutsättningarna för beslutet ändras kan examinator fatta ett nytt beslut.

Riskbedömning kursnivå

Examinator fattar beslut om riskbedömningen som rör examination och bedömning. Riskbedömningen/beslutet ska bevaras i kursakten.

Riskbedömning vid återgång till campusförlagd undervisning ansvarar kursansvarig institution ansvarar för samt för att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs. Vid behov av prioriteringar/gemensam planering mellan institutioner på respektive campus ansvarar dekan för att samordning inom institutionsgruppen sker. För aktiviteter i allmänna utrymmen ansvarar fastighetsavdelningen för att bokningar av lokaler anpassas så att rekommendationerna är möjliga att följa.

Riskbedömning kan bevaras i kursakten alternativt diarieföras om det är fler kurser som är involverade i riskbedömningen. 

Mall för riskbedömning ligger längst ner på sidan.

Läs mer om rektorsbeslutet avseende återgång till campusförlagd undervisning och i nyhetsartikeln från vicerektor om successiv återgång till campusförlagd undervisning.

Folkhälsomyndigheten: Bromsa smittan – det här kan din verksamhet göra

Beslut om ändrad examinationsform samt övriga beslut som innebär att kursplanen frångås

Examinator är beslutsfattare. Mallen kan modifieras utifrån orsaken till beslutet. Beslutet ska bevaras i kursakten.

Dokumentation av beslut på programnivå

Flytta kurser inom termin

Utbildningsnämnden/programnämnden fattar beslut om detta i vanlig ordning.

Flytta kurser mellan terminer

Fn ska Utbildningsnämnd/Programnämnd bereda dessa beslut och Kommittén för utbildning fatta beslutet.

Inställande av kurstillfälle 

Om ett kurstillfälle behöver ställas in ska en avstämning med SER/Fakultetskansliet, Maria Bengtsson eller Bodil Lampén Helgesson, ske innan beslutet fattas m.a.a. ekonomiska konsekvenser. 

Utbildningsnämnden/programnämnden fattar beslut om detta i vanlig ordning.

Studenternas rätt att vara representerade i beslut och beredning

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. I beslut som fattas med anledning av det rådande virusutbrottet Covid19 har KI kommit överens med studentkårerna om att deras sektioner för olika utbildningar ska kontaktas via mail. Om de inte svarar inom 24 timmar ska KI tolka det som att de inte har några invändningar mot förslaget till förändring. Om de inte svarar inom 24 timmar ska KI tolka det som att de inte har några invändningar mot förslaget till förändring.

Vid dekanbeslut ska ordförande för Medicinska föreningen kontaktas.