För dig som är kursansvarig

Kursansvarig institution ansvarar för kursens genomförande, kvalitet och forskningsanknytning i förhållande till kursplanens mål. Det är lämpligt att institutionen utser en kursansvarig lärare/kursledare som hanterar detta.

Kursansvarig lärare ska se till att kursen blir till en sammanhängande helhet och att helheten blir tydlig för studenter och berörda lärare. Kursansvarig lärare ansvarar tillsammans med kursens examinator för den fortlöpande utvecklingen av kursen och ska i detta arbete beakta tidigare kursvärderingar. Kursansvarig lärare kommunicerar med studenter och lärare om kursens mål, innehåll och den pedagogiska linje som ska stödja studenternas lärandeprocess.

För programkurser ska kursansvarig i samråd med utbildningsnämnd/programnämnd säkerställa att kursens innehåll överensstämmer med den röda tråden inom ett utbildningsprogram samt att det blir tydligt för berörda lärare och studenter.

Kursplan – föreskrifter för kursen

För varje kurs ska det finnas en kursplan (6 kap 14 § HF). Det är genom kursplanen som utbildningsansvariga reglerar kursens innehåll och utformning samt hur kursen ska examineras. I kursplanen ska enligt HF följande ingå:

  • kursens nivå
  • antal högskolepoäng
  • kursens mål
  • krav på särskild behörighet
  • former för bedömning av studenternas prestationer och
  • övriga föreskrifter som behövs anges

Samtliga gällande kursplaner på KI ska hanteras i utbildningsdatabasen Selma och följa Riktlinjer för hantering av kursplaner.

Kursplaner för programkurser fastställs av programansvarig institution eller programnämnd. Kursplaner för fristående kurser, uppdragsutbildning och valbara kurser för flera program fastställs av kursansvarig institution.

Kurswebb

För alla kurser ska det finnas en kurswebb på utbildning.ki.se/student enligt den struktur som anges i dokumentet Regler för kurswebb. Från kurswebben finns en länk till kursplanen. Information om kurs- och programwebb.

Kommunikation via e-post

I samband med att studenten antas till utbildning vid KI får studenten tillgång till ett e-postkonto med tillhörande e-postadress.

Schema

Schema ska finnas utlagt på kurswebben senast två veckor före kursstart och hållas uppdaterat. Ett ramschema bör tillgängliggöras senast 4 veckor innan kursstart.

Ladok

KI ska föra ett register över studenter och deras studieresultat. Detta register kallas Ladok. Ladok innehåller bland annat dokumentation av antagning, registrering, studieresultat och examina.

Kursgivande institution ansvarar för att uppgifter om registrering, studieresultat m.m. rapporteras in kontinuerligt – även i de fall det är en annan institution som rent praktiskt sköter inrapporteringen. Det är viktigt att rapportering i Ladok sker löpande då uppgifterna ligger till grund för till exempel studenternas möjlighet att erhålla studiemedel, examen m.m. samt KI:s årsredovisning och därmed de statliga anslagen.

Examinator och examinerande lärare

För varje kurs ska en examinator utses. Examinator är den lärare som är ansvarig för att examinationen får en lämplig utformning i enlighet med kursplanen och att rättningen/bedömningen blir konsekvent. Examinationsuppgifter ska rättas så snart som möjligt. Endast i undantagsfall får rättningen överstiga 10 arbetsdagar.

Det är examinator som bestämmer betyget, dvs fattar beslut om studenten är godkänd på kursen eller inte. Det är prefekten på kursansvarig institution som utser examinator. Examinator kan vara den samma som kursansvarig lärare eller annan lämplig lärare.

På en kurs kan det förutom examinator även finnas examinerande lärare som till exempel kan ansvara för arbetet med att formulera eller rätta examinationsuppgifter eller muntligt/skriftligt examinera studenter på moment eller hel kurs, men det är alltid examinator som bestämmer betyget. Examinator utser examinerande lärare. Studenten bör inte delges resultatet förrän examinator bestämt betyget.

Prefekt kan utse fler examinatorer för examensarbeteskurser. I dessa fall ansvarar prefekten för att det görs en likvärdig bedömning. 

Mer information om examination.

Insatser för studenter med särskilda behov

Kursansvarig samordnar i förekommande fall insatser för studenter med särskilda behov, till exempel studenter med funktionsvariation.

Handlingsplan för individuell studieplan

Kursansvarig bereder i förekommande fall handlingsplaner för individuell studiegång – ev. i samarbete med studievägledaren.

Kursvärdering

Studenterna ska ha möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på en kurs de genomgått/deltar i. Detta ska ske genom en kursvärdering. Kursvärderingarna ska sammanställas och resultaten och eventuella beslut om åtgärder ska meddelas studenterna. Resultaten ska publiceras på kurswebben.

Baserat på kursvärderingens resultat ska kursansvarig efter varje kurstillfälle genomföra en kursanalys. Kursanalysen består av resultat från kursvärderingen och reflektioner från kursledningen kring kursens styrkor och svagheter, en återrapportering av kursuppdraget samt eventuella ytterligare indikatorer etc. Kursanalysen ska delges utbildningsnämnden på den egna institutionen samt programansvarig nämnd. 

Läs mer om kursvärdering och kvalitetssäkring

Arkivering av kursakt

Kursansvarig ansvarar för att det bildas en kursakt. Kursakten består av handlingar som påvisar kursens innehåll samt genomförande. För att se vilka handlingar som ska bevaras i kursakten, se Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar, bedriva utbildning på grund och avancerad nivå.

Alla kursplaner arkiveras av Universitetsförvaltningen. Kursplaner hämtas ur utbildningsdatabasen Selma en gång per år och lämnas till arkivet vid Universitetsförvaltningen.

Utlämning av examinationsuppgifter

En students skriftliga examinationsuppgift är allmän handling när betyget fastställts och studenten meddelats beslut om betyget. Studenten har rätt att få tillbaka och behålla sina tentamenssvar i original efter att de blivit rättade och betygssatta. Vid utlämnande ska underkända tentamenssvar kopieras för kurser som har två betygsgrader (U och G).

För kurser som har fler betygsgrader ska tentamenssvar som inte erhållit högsta möjliga betyg kopieras vid utlämning. Bakgrunden för detta är att KI ska kunna säkerställa äktheten i ett tentamenssvar när en student begär omprövning av betyg enligt 6 kap. 24 § i högskoleförordningen.

Tentamenssvar som inte hämtats ut får gallras två år efter dagen för betygssättning förutsatt att resultatet registrerats i Ladok, se Dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutets handlingar.

Provformuläret är inte en allmän handling innan tentamen genomförts. När tentamen väl är genomförd ska en kopia av skrivningen lämnas ut till den som begär det.

Studenträtt

Mer information om Studenträtt.

Kontakt