Riktlinjer om immateriella tillgångar och näringslivssamverkan

Syftet med dessa riktlinjer är att utifrån gällande regler och praxis vid KI tydliggöra hur immateriella tillgångar, material och resurser uppkomna genom forskning och utbildning inom KI ska hanteras samt vad som gäller vid användning av dessa tillgångar.
Riktlinjerna uppfyller också EU-kommissionens rekommendation från 2008 att IP-riktlinjer tas fram för offentliga forskningsorganisationer.

 • Diarienummer: 1-610/2017
 • Dnr föreg. version: 3-195/0360
 • Beslutsdatum:
 • Giltighetstid: Tillsvidare
 • Beslut: Rektor
 • Dokumenttyp: Riktlinjer
 • Handläggs av avdelning/enhet: GVS Gemensamt verksamhetsstöd
 • Beredning med: Juridiska avdelningen, HR-avdelningen, Administrativa rådet, Styrelsen för forskning, dekaner, prefekter och
  administrativa chefer
 • Revidering med avseende på: Helt omarbetat och nu även med hantering av immateriella tillgångar.

Det är av stor vikt för Karolinska Institutet (KI) att forskningsresultat uppkomna vid universitetet kommer till allmän nytta genom samverkan eller kommersialisering. Kommersialisering kan ske direkt av upphovsmannen genom t.ex. bolagsbildning eller genom överlåtelse till tredje part. Utöver att bedriva forskning och utbildning ingår dessutom i KI:s uppdrag att samverka med det omgivande samhället. En stor del av samverkan sker med näringslivet. För KI innebär detta att immateriella tillgångar (IP)1 på olika sätt kan kommersialiseras och nyttiggöras och ge upphov till bland annat nya behandlingsmetoder och produkter till gagn för patienter. I en akademisk miljö är intellektuellt skapande, delande av idéer och öppenhet centrala värdegrunder. Immateriella tillgångar är ett naturligt resultat av arbete inom den akademiska miljön och det är därför viktigt att säkerställa att KI:s och de anställdas intressen tillvaratas samtidigt som öppenhet och delande av kunskap eftersträvas.

Riktlinjerna gäller för samtliga anställda på KI om inte annat sägs.

Riktlinjerna i sin helhet