Riktlinjer om fotografering, filmning och ljudupptagning i Karolinska Institutets lokaler

Fotografering i KI:s lokaler kräver tillstånd om det inte är fråga om fotografering för privat bruk eller på uppdrag av verksamhet inom KI. Hänsyn till öppenhet och värnandet av KI och KI:s verksamhet är utgångspunkt för riktlinjer om fotografering, filmning och ljudupptagning.

  • Diarienummer: 1-317/2021
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Fr.o.m. 2021-03-25 och tills vidare
  • Beslut: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Riktlinjer
  • Handläggs av avdelning/enhet: Juridiska avdelningen
  • Beredning med: Institutioner och gemensamt verksamhetsstöd
  • Revidering med avseende på: Nytt styrdokument

För Karolinska Institutet (KI) är öppenhet och tillgänglighet viktiga grundpelare för att sprida information om KI:s forskning, utbildning och övriga verksamheter. Utgångspunkten för dessa riktlinjer är hänsyn till intresset för öppenheten samtidigt som KI och KI:s verksamhet måste värnas. Det är därför angeläget att säkerställa att fotografering, filmning och ljudupptagning (nedan fotografering) i KI:s lokaler sker på ett sådant sätt att det inte stör eller skadar KI:s verksamhet, medarbetare, studenter och intressenter eller inverkar på säkerheten. Fotografering i KI:s lokaler kräver tillstånd om det inte är fråga om fotografering för privat bruk eller görs på uppdrag av verksamhet inom KI. Med KI:s lokaler avses alla utrymmen som KI har nyttjanderätt till och disponerar för sin verksamhet. Utomhusmiljön omfattas inte av dessa riktlinjer men säkerhetsaspekter och framkomlighet för räddningstjänst måste förstås iakttas. För de byggnader, lokaler och områden som klassats som skyddsobjekt gäller särskilda regler.

Syfte

Dessa riktlinjer ska ge stöd i bedömningen om fotografering ska tillåtas i det enskilda fallet och för att skapa en enhetlig hantering av sådana förfrågningar. Riktlinjerna medger en viss individuell variation och ger därmed ett visst handlingsutrymme.

Tillstånd

För fotografering i KI:s lokaler, t.ex. laboratorier och lektionssalar, krävs medgivande av ansvarig forskare/lärare. I arbetsrum får fotografering ske endast efter överenskommelse med rumsinnehavaren/-arna. Den som är ansvarig för verksamheten får ge tillstånd till fotografering i lokaler som verksamheten i fråga disponerar. Presstjänsten kan bistå med stöd i dessa frågor. Fotografering vid universitetet är tillåten utomhus utan särskilt medgivande men på fråga kan man framhålla att KI anser att man inte ska använda KI:s byggnader i kommersiella eller andra syften som kan inverka på eller skada KI:s anseende. Särskilt tillstånd krävs för fotografering i universitetsbiblioteket och Hagströmerbiblioteket. Verksamhetsansvarig chef avgör sådana tillstånd. Vid förhyrning av KI-lokaler för arrangemang m.m. gäller de villkor om fotografering som anges i bokningsbekräftelsen eller separata avtal.

Läs riktlinjerna i sin helhet